Sökning: "Försäkringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet Försäkringsrätt.

 1. 1. Försäkringsbolags meddelandeplikt : Går den längre än 4:10 & 8:16 FAL med stöd av allmänna principer?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Partheen; [2020]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; försäkringsbolag; meddelandeplikt; reklamation; reklamationsplikt; FAL; försäkringsavtalslagen; 4:10; 8:16; Wip; Wipdomen; allmänna; principer;

  Sammanfattning : Enligt 4 kap. 10 § FAL:s lydelse finns en meddelandeplikt för försäkringsbolag enbart före inträffad skada. Trots detta konstaterade hovrätten i Wipdomen att en meddelandeplikt likväl kan föreligga efter inträffad skada, baserat på allmänna principer. LÄS MER

 2. 2. Compensatio lucri cum damno - Tillämpningen av avdrag för fördelar vid skadeståndets bestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Hartmeier; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med stöd av den skadeståndsrättsliga principen om compensatio lucri cum damno kan fördelar som följts av en skada komma att avräknas skadeståndet. Detta i syfte att inte överkompensera den skadelidande. Syftet med denna uppsats har varit att, genom en rättsdogmatisk metod, redogöra för principens närmare innebörd. LÄS MER

 3. 3. Ersättning för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador - En analys av det patientskaderättsliga ersättningssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Aas; [2019]
  Nyckelord :försäkringsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den nuvarande patientförsäkringen infördes för att underlätta ersättnings- processen för patientskador genom att eliminera kravet på culpöst handlande. Det är emellertid inte okomplicerat för patienter att nå framgång med ett patientskaderättsligt ersättningsanspråk. LÄS MER

 4. 4. Försäkringsbarheten för administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Catharina Hemmings; [2019]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation; GDPR; dataskyddsförordningen; försäkringsbarhet; personuppgifter; försäkring; administrativa sanktionsavgifter; sanktionsavgifter; GDPR-sanktioner; lagligt intresse; försäkringsbart intresse; god försäkringsstandard; Datainspektionen; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om försäkringsbarheten för administrativa sanktionsavgifter (GDPR-sanktioner) som utfärdats till följd av en överträdelse av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Syftet med uppsatsen har varit att utreda om det enligt svensk rätt är möjligt att försäkra sådana avgifter. LÄS MER

 5. 5. Försäkringsgivarens regressrätt : särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Emmy Berglund; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; regressrätt; försäkringsgivarens regressrätt; medförsäkrad; kulansbetalning; ansvarsförsäkring; egendomsförsäkring; skadestånd; fordringsöverlåtelse; cession;

  Sammanfattning : En försäkringsgivare som utgivit ersättning för en skada kan inträda i den försäkrades rätt till skadestånd från skadevållaren, sådan rätt kallas regressrätt och regleras huvudsakligen i Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) 7 kap. 9 §. LÄS MER