Sökning: "skadeståndsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet skadeståndsrätt.

 1. 1. Att vara en god förälder - En rättspolitisk utvärdering av föräldrars principalansvar för sina barns brottslighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Englund; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; strikt skadeståndsansvar; principalansvar; föräldrar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Omprövningsrätten enligt skadeståndslagen i förhållande till rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Ulriksson; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; omprövningsrätten; skadeståndslagen; rättskraft; 5:5 Skadeståndslagen; preskription;

  Sammanfattning : 5 kap. 5 § SkL innebär ett avsteg från rättskraftsinstitutet och inbegriper två rättsliga principer som kolliderar. Principen om full kompensation för den skadelidande och principen om domens orubblighet, där framförallt skadevållaren ska kunna räkna med att när ersättningen är slutreglerad har den fullgjort sina förpliktelser. LÄS MER

 3. 3. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 4. 4. Kan man rå för sig själv? En tvärvetenskaplig analys av ansvar i ljuset av fri vilja.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Hjort; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kan man rå för sig själv? Titeln på uppsatsen anspelar på dess syfte - att undersöka hur rätten ser på rättfärdigandet av klander av individen. Historiskt sett har detta skett genom anknytningen till den fria viljan, och därigenom en kapacitet för skuld. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars principalansvar – en alltför långtgående reglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Föräldrars principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En återkommande fråga i svensk skadeståndsrätt har varit vilket ansvar föräldrar ska tillskrivas då deras barn vållar skada. Genom en lagreform år 2010 infördes ett principalansvar, med innebörden att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta skada som barnet orsakar genom brott. LÄS MER