Sökning: "EKMR"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet EKMR.

 1. 1. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsfördelningen i förvaltningsmål – En studie av den undantagslösa kvittningsprincipens förenlighet med rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Seidal; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förvaltningsmål fördelas rättegångskostnaderna enligt kvittningsprincipen oavsett utgång. Det betyder att den enskilde parten och den allmänna motparten alltid står för sina egna kostnader. Den här uppsatsen problematiserar kvittningsprincipen, och belyser frågan utifrån rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER

 3. 3. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Polismyndighetens användning av IMSI-catchers : en studie utifrån rätten till respekt för privatlivet och skyddet för den personliga integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Bränneson Petersson; [2019]
  Nyckelord :Polismyndigheten; IMSI-catcher; EKMR; RF; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Överskottsinformation : En granskning av användningen av överskottsinformation i förhållande till våra rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Juridik; Överskottsinformation;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar rättsväsendets användning av överskottsinformation i förhållande till de rättigheter vi, som individer, erhåller genom EKMR. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka om nuvarande reglering i 27 kap. 23 a § RB uppfyller de krav på rättighetesinskränkande lagstiftning som följer av EKMR. LÄS MER