Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Expletivt det som formellt subjekt i texter skrivna av andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Håkan Gunnarsson; [2023-03-06]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; formellt subjekt; expletivt ”det”; korpus; L2- svenska; helfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån inlärartexter som ingår i L2-korpusar som förvaltas av Språkdata vid Göteborgs universitet studera bruket av expletivt det som formellt subjekt. Det är en företrädelsevis kvantitativ studie som drar nytta av de taggningar och i vissa fall korrigerande annoteringar som gjorts, vilket inte bara tillåtit frekvensundersökningar med avseende på språklig färdighetsnivå och modersmål, utan också felanalyser med avseende på dessa parametrar. LÄS MER

 2. 2. Vagheten återfinns i detaljerna : En kvalitativ studie om strategisk vaghet inom myndighetsutövning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Strategisk vaghet; New Public Management; vaga begrepp; värdeskapande; styrningsmentalitet;

  Sammanfattning : Abstrakta ord som lycka, kvalitet och rikedom används dagligen i vardagsspråket, och vi förstår allt som oftast hur dessa ska tolkas beroende på kontexten. Svårighet uppstår dock när man försöker avgränsa dessa otydliga begrepp och definiera vad som ingår och inte ingår i dem. LÄS MER

 3. 3. När ord står mot ord : Om mätning och värdering av språklig variation och språkliga föreställningar ur ett språkvårdsperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Montecinos; [2023]
  Nyckelord :språkvård; språkattityder; språkattitydforskning; språkbruk; skriftbruk; skriftspråk; korpusundersökning; språklig variation; språkriktighet;

  Sammanfattning : Språkvård förutsätter god kunskap om aktuellt språkbruk och om de språkattityder som finns. Men hur studerar och hur förhåller sig språkvården till bruk och attityder när variationen i bruket är stor och det saknas metoder för att undersöka attityder till skrivet språk? Denna undersökning syftar till att dels belysa förhållanden mellan språkvård, språkbruk och språkattityder, dels bidra till kunskaps- och metodutveckling inom språkattitydforskningen. LÄS MER

 4. 4. “Sluta släcka bränder” : En kvalitativ studie om professionellas beskrivningar av det narkotikaförebyggande arbetet med avseende på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ericsson Hanna; Johnsson Mia; [2023]
  Nyckelord :Attityder; Narkotikaförebyggande arbete; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Ungdomar;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att uppnå ökad kunskap kring det narkotikaförebyggande arbetet med avseende på ungdomar genom att ta del av de professionellas beskrivningar. Studien syftade även till att ta del av de professionellas upplevelser av deras interaktioner och erfarenheter av det narkotikaförebyggande arbete gällande ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Undervisning om ANT i årskurs 4–6 : En litteraturstudie om att utveckla undervisningen om alkohol, narkotika och tobak

  M1-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Ljungqvist; Maja Andersson; [2023]
  Nyckelord :ANT-undervisning; hälsofrämjande arbete; förebyggande; preventionsarbete; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Litteraturstudien belyser möjligheter och svårigheter med alkohol, narkotika och tobak-undervisning, samt hur undervisningen bedrivs. Studien inriktar sig mot elever i årskurs 4–6 och hur ANT-arbetet organiseras. Det är viktigt att det finns ett systematiskt och långsiktigt arbete kring ANT då eleverna formas och utvecklas i mellanstadiet. LÄS MER