Sökning: "spread risk"

Visar resultat 1 - 5 av 577 uppsatser innehållade orden spread risk.

 1. 1. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av utförande av knäkontrollträning hos flickfotbollslag i åldrarna 12-17 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Clara Benedictsson; Jonna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :anterior cruciate ligament; Knee control; neuromuscular training; implementation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skada på främre korsbandet är vanligt hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Det finns evidens för att neuromuskulär träning kan reducera risken att drabbas av främre korsbandsskada med 64–88 %. Knäkontroll är ett neuromuskulärt träningsprogram som Svenska Fotbollförbundet (SvFF) implementerade i sin tränarutbildning år 2010. LÄS MER

 3. 3. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER

 4. 4. Psykosomatisk sjukdom och somatiseringssyndrom inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emelie Cigéhn; Lykke Iloson; [2020]
  Nyckelord :Health; Medically unexplained physical symptoms MUPS ; Medically unexplained symptoms MUS ; Mental Disorder; Patient-centered care; Pain Perception; Hälsa; Personcentrerad Vård; Psykiska Störningar; Psykosomatiska Sjukdomar; Smärtuppfattning; Somatiseringssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund En stor del av de patienter som frekvent söker vård lider av psykosomatiska sjukdomar (MUPS) och somatiseringssyndrom (MUS). Båda dessa tillstånd grundar sig i psykiska påfrestningar men yttrar sig i form av fysiska symptom. Stress är en psykisk påfrestning som är mycket utbredd i vårt samhälle idag. LÄS MER

 5. 5. Covariance Matrix Regularization for Portfolio Selection: Achieving Desired Risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Manu Upadhyaya; [2020]
  Nyckelord :covariance matrix; portfolio selection; risk; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The modus operandi of most asset managers is to promise clients an annual risk target, where risk is measured by realized standard deviation of portfolio returns. Moreover, Markowitz (1952) portfolio selection requires an estimate of the covariance matrix of the returns of the financial instruments under consideration. LÄS MER