Sökning: "Emma Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Emma Axelsson.

 1. 1. Normkritisk pedagogik i ämnet idrott och hälsa : En kvalitativ studie utifrån begreppen genus, kön och etnictet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Vigren; Amanda Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; kön; etnicitet; normkritik; normkritisk pedagogik; lärarutbildning; pedagogical content knowledge; norm; identitet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att lärarutbildningar har misslyckats med att utbilda lärare kring normkritisk pedagogik där genus, kön och etnicitet är betydande faktorerna för elevernas resultat i skolan (Skolverket 2016a; Lundvall 2006; Barker 2017). Vårt syfte med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med normkritisk pedagogik samt om och isåfall hur Linnéuniversitetet har förberett lärare i idrott och hälsa kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. “Jag har fått montera ner hela mitt liv för att sedan bygga upp det igen” - En kvalitativ intervjustudie om ME/CFS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Filippa Axelsson; Emma Uhrbom; [2021]
  Nyckelord :ME CFS; PEM; aktivitet; arbetsterapi; vanor; rutiner; förändring; utförandekapacitet; identitet; roller; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i samband med kraftiga virusinfektioner. ME/CFS kan förändra individens förmåga att utföra aktiviteter i vardagen och möjligheter att upprätthålla vanor och rutiner, dock saknas det kunskap om personernas egna upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Sammanfattning : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av fyra screeningmetoder för identifiering av kolistinresistens hos Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Susceptibility testing; broth microdilution; colistin; Antibiotikaresistensbestämning; buljongspädning; kolistin;

  Sammanfattning : Multiresistens hos gramnegativa bakterier är ett stort problem i stora delar av världen. Avsaknaden av nya preparat har resulterat i återintroduktion av ett tidigare stoppat antibiotikum, kolistin, men dessvärre kantas resistensbestämningen av flertalet problem. LÄS MER

 5. 5. Plats åt kvinnans plats : En antropologisk studie om genuspolitiska drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Emma Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER