Sökning: "nursing homes"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade orden nursing homes.

 1. 1. Äldres ensamhet och gemenskap på servicehus : -Hur flytt från ordinärt boende till servicehus påverkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social work; elder; community; nursing homes; Socialt arbete; Äldre; Ensamhet; Gemenskap; Servicehus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Jag vill, men det går inte" -En studie om äldres uppfattningar kring sina möjligheter till självförverkligande på vårdboende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sabina Widerberg; Mathilda Meijer Hermodsson; [2023]
  Nyckelord :self-actualization; elderly; nursing home; självförverkligande; äldre; vårdboende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Self-actualization is a concept descriptive of when a person- through self-determined activities and realizations of one's highest potential- can live a meaningful life. This study aims to investigate whether elderly welfare users living in nursing homes in Sweden consider self-actualization to be possible to achieve or not. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Björk; Julia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Dementia; experiences; nursing homes; nursing staff; person-centered care; Demens; erfarenheter; omvårdnadspersonal; personcentrerad omvårdnad; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 55 miljoner människor med demensdiagnos i världen varav cirka 160 000 i Sverige. Demens finns i olika typer och saknar botande behandling däremot går symtomen att lindra. Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda personer med demensdiagnos i särskilt boende för äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER

 5. 5. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Rosanna Westerlund; [2023]
  Nyckelord :QET; Quality evaluation tool; hälsofrämjande design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; miljökvaliteter; stimulerande design; bekväm design; 4 zoner av kontakt med utemiljön; utmaningsgradient; särskilt boende för äldre;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker utemiljön vid två särskilda boenden för äldre genom ett hälsofrämjande perspektiv. Detta görs genom verktyget Quality evaluation tool (QET) och dess första steg landskapsanalys. LÄS MER