Sökning: "studie val"

Visar resultat 1 - 5 av 5066 uppsatser innehållade orden studie val.

 1. 1. En kultur av isolering Om äldre människors politiska deltagande i en kulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Blomqvist; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kultur; Kollektivistisk; Individualistisk; Äldre; Politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Att äldre människor deltar mindre i nationella val än andra åldersgrupper är uppenbart givet tidigare forskning. Det finns en mängd anledningar bakom detta, däribland deras allt större isolering från samhället i övrigt. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 3. 3. Påverkar alkohol prestationsförmågan i en vittneskonfrontation? Ett fältexperiment i barmiljö med höga promillenivåer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Robbyn Walldén; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka huruvida varierande promillehalt i en kvasiexperimentell studie i fältmiljö påverkade ögonvittnens prestationsförmåga i en typ av vittneskonfrontation som kallas för enkelkonfrontation. Deltagarna (N = 68) som rekryterades på barer och krogar (med en promillehalt mellan 0,00–1,51‰) fick först se en film och därefter delta i en fotokonfrontation. LÄS MER

 4. 4. "Kommer de att vilja läsa detta?" : - en studie över lärares resonemang kring skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Josefin Fermfelt; Emma Hansson; [2022]
  Nyckelord :Litteraturval; lärares resonemang; läsning; skönlitteratur; svenskämnet; ämnesambitioner; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare resonerar kring skönlitteratur och skönlitterär läsning, samt att utifrån resonemangen synliggöra deras ämnesambitioner. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Spejare; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personality traits; real estate; luxury consumption motivations; externalized luxury; internalized luxury; preferences; consumption choices;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. LÄS MER