Sökning: "studie val"

Visar resultat 1 - 5 av 5504 uppsatser innehållade orden studie val.

 1. 1. Moralist eller konsument? En netnografisk narrativ studie kring hur personer med erfarenhet av att köpa sex problematiserar och rättfärdigar handlingarna på ett svenskt diskussionsforum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Artfors; Agnetha Andersson; [2023-11-03]
  Nyckelord :socialt arbete; köpa av sexuella tjänster; narrativ; stigmatisering; dominerande samhällsdiskurser; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Sverige var det första landet som fattade beslut om att det skulle vara olagligt att köpa sex men lagligt att sälja sex. Syftet var att minimera sårbarheten för de sårbara prostituerade, samt förebygga de negativa konsekvenserna som sexhandeln bidrar till genom att kunna ge köpare straffrättsliga påföljder. LÄS MER

 2. 2. Skoldagens fria tid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Magnusson; Matilda Karlsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :rastverksamhet; rastaktivitet; rast; fritid; lek; skolgård; fysisk aktivitet; meningsfull; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi har gjort ett utvecklingsinriktat arbete med aktionsforskning som metod i syfte att förändra och förbättra elevernas raster med hjälp av rastaktiviteter. Detta för att främja meningsskapande, sociala samspel, fysisk aktivitet och på lång sikt även den psykiska hälsan. LÄS MER

 3. 3. Eleverna fortsätter att utvecklas och de vill att fritids steppar upp och följer med!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :David Fredriksson; Thea Kristensson Lexén; [2023-10-23]
  Nyckelord :fritidshem; elevinflytande; fritid; digitala medier; anledningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera orsaker till varför äldre elever slutar på fritidshemmet och därefter beskriva möjliga förbättringar inom fritidsverksamheten, som är nödvändiga att genomföra utifrån syftet att elever i åldrarna 10 - 12 år ska fortsätta gå på fritids. Studien syftar till att svara på tre frågeställningar vilket är Vilka anledningar finns det för att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån elevernas perspektiv? Vilka potentiella fenomen påverkar att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån fritidslärarnas perspektiv? Och till sist, Vilka förändringar inom fritidshemmet behöver genomföras utifrån de anledningar som lärarna och eleverna anger till varför elever slutar på fritidshemmet? Vi har intervjuat elever i åldrarna 10 – 12 år som inte längre är inskrivna på fritidshemmet samt utbildade fritidslärare som alla har arbetat inom yrket under flera år. LÄS MER

 4. 4. Hur kan barns perspektiv få uttryck på fritidshemmet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Gentrit Osmani; Agnetha Karlsson Rimstedt; Johanna Östling Lundgren; [2023-10-19]
  Nyckelord :Barns perspektiv; barnperspektiv; delaktighet; inflytande; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur barn beskriver delaktighet och inflytande i fritidshemmet ur barns perspektiv, även hur personalen på fritidshemmet beskriver delaktighet och inflytande i fritidshemmet ur ett barnperspektiv. Vår grundsyn har varit det barndomssociologiska synsättet. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmet i naturen – Uppleva, upptäcka, lära om naturvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Erik Lundqvist Otterhed; [2023-10-19]
  Nyckelord :Outdoor education; nature science; curiosity; forest; outdoor learning; naturvetenskap i fritidshem och utforskande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att identifiera olika faktorer som kan bidra till en utvecklande undervisning i fritidshemmet där elevernas nyfikenhet och intresse för naturen och naturvetenskapliga frågor, samt viljan och drivkraften att utforska naturen, tas tillvara. Syftet med min undersökning är att finna svar på hur lärare i fritidshem kan väcka elevers intresse för naturvetenskap, om det finns olika didaktiska val och undervisningshandlingar som är framgångsrika, vilken betydelse lärarens uppmärksamhet har när det gäller att fånga upp det som intresserar eleven samt hur läraren följer upp och vidareutvecklar det som eleven har blivit intresserad av? Bakgrunden till val av studie är att det inte finns mycket skrivet kring naturvetenskap i fritidshemmet samt att den forskning som finns mest handlar om skolan och förskolan (Memisevic, 2019). LÄS MER