Sökning: "Arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade ordet Arbetsrätt.

 1. 1. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Ny visselblåsarlag - Utökat skydd vid rapportering om missförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miranda Bodiroza; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; visselblåsning; visselblåsarlagen; missförhållanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj 2019 antog regeringen EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, även kallat visselblåsardirektivet. Det konstaterades att den befintliga lagstiftningen, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, inte levde upp till de minimikrav som fanns i direktivet. LÄS MER

 3. 3. LAS, ett undantag från Diskrimineringslagen- Förbudet mot åldersdiskriminering i förhållande till Lagen om anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Bergman; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; anställningsskydd; ålder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med en ökad medellivslängd ökar även antalet äldre arbetstagare på arbetsmarknaden. Frågan om äldre arbetstagares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen blir därmed mer och mer aktuell. LÄS MER

 4. 4. Fritid under ansvar? - Lojalitetspliktens inverkan på arbetstagarens livsföring utanför arbetstid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; lojalitetsplikt; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en privat arbetsgivare kan anses ha sakliga grunder för att säga upp en tillsvidareanställd arbetsta- gare till följd av dess nyttjande av en mänsklig rättighet på sin fritid. Utgångsläget är att en tillsvidareanställd arbetstagare endast kan bli upp- sagd om arbetsgivaren har sakliga grunder för detta enligt 7 § LAS. LÄS MER

 5. 5. Om arvoderat ideellt arbete - Den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Jenset Petrén; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; socialförsäkringsrätt; förtroendeuppdrag; arbetstagarbegreppet; ideell förening; arbetslöshetsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin använts för att tolka gällande rätt. LÄS MER