Sökning: "arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade ordet arbetsrätt.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Arbetsbrist i bemanningsföretag - En arbetsrättslig analys av begreppet arbetsbrist och dess medföljande skyldigheter i förhållande till bemanningsbranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Frida Naesh; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsbrist; bemanningsföretag; bemanningsbranschen; uthyrning av arbetskraft; omplaceringsskyldighet; turordning; företrädesrätt till återanställning; labour law; redundancy; temporary work agency staffing agency; staffing industry; obligation to redeploy; order of termination; priority for re-employment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar begreppet arbetsbrist i bemanningsföretag. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs det saklig grund i form av antingen arbetsbrist eller personliga skäl. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet och trygghet vid uppsägningsförfarandet – Saklig grund vid arbetsbrist, turordningsreglerna och uppsägningars ogiltigförklarande i förhållande till flexicurity.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Gustav; Lindgren; Arbetsrätt; Flexicurity; Umeå; Universitet; Juridik; Saklig grund; Arbetsbrist; Turordningsregler; Ogiltigförklarande; Uppsägning; Uppsägningar; LAS; Hyvling; Flexibilitet; Trygghet; Uppsägningsförfarandet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Karlsson; Johanna Ring Eggers; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsmiljöbrott; Rehabilitering; Brott mot Arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. LÄS MER

 5. 5. Den sällsynta strejken - En studie om politisk strejk och dess rättsliga ramar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; politisk stridsåtgärd; politisk strejk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under sommaren 2019 uppmanades de svenska fackliga organisationerna att utlysa en strejk för klimatet. Klimatstrejken skulle innebära en strejk i politiskt syfte, vilket därmed nekades av centralorganisationerna. LÄS MER