Sökning: "arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 589 uppsatser innehållade ordet arbetsrätt.

 1. 1. Fritid under ansvar? - Lojalitetspliktens inverkan på arbetstagarens livsföring utanför arbetstid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; lojalitetsplikt; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en privat arbetsgivare kan anses ha sakliga grunder för att säga upp en tillsvidareanställd arbetsta- gare till följd av dess nyttjande av en mänsklig rättighet på sin fritid. Utgångsläget är att en tillsvidareanställd arbetstagare endast kan bli upp- sagd om arbetsgivaren har sakliga grunder för detta enligt 7 § LAS. LÄS MER

 2. 2. Om arvoderat ideellt arbete - Den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Jenset Petrén; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; socialförsäkringsrätt; förtroendeuppdrag; arbetstagarbegreppet; ideell förening; arbetslöshetsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin använts för att tolka gällande rätt. LÄS MER

 3. 3. Principalen och giggaren : En undersökning av principalansvarets omfattning i gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emil Tyni; Simon Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; Arbetsrätt; Skadeståndsrätt; LAS; SkL; MBL; Principalansvar; Arbetstagare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Som huvudregel är en huvudman ansvarig för skada vållad av arbetstagare denne har i sin tjänst, ett så kallat principalansvar. I undantagsfall är även en huvudman ansvarig för skada vållad av den som formellt sett inte är en arbetstagare. I denna uppsats fastslås att vissa typer av gig-arbete omfattas av ett principalansvar. LÄS MER

 4. 4. Gigarbetets plats i den svenska modellen : En utredning av möjligheten för gigarbete att omfattas av kollektivavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; gigarbete; gigekonomi; kollektivavtal; svenska modellen; jämställd uppdragstagare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rättsliga förutsättningar för att hindra diskriminering av gravida kvinnor på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Malmgren Ulfström; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; gravida; diskriminering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har behandlat diskriminering av gravida i arbetslivet. Syftet har varit att undersöka skyddslagstiftningar som gravida arbetstagare kan stödja sig mot vid diskriminering på arbetsmarknaden. För att genomföra detta har en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod använts. LÄS MER