PATIENTERS UPPLEVELSER AV VAD SOM LINDRAR PREOPERATIV ORO ELLER ÅNGEST. En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter och leder till lidande. Det är något som ger längre vårdtider, sämre återhämtning och kräver mer av sjukvårdens resurser. Preoperativ oro påverkar också mängden anestesi som behövs och mängden smärta patienter upplever efter operation. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att både upptäcka och behandla denna oro men det finns begränsad mängd forskning i vad som är hjälpfullt. Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelse av omvårdnadsåtgärder som har effekt vid preoperativ ångest. För att svara på syftet gjordes en litteraturstudie med induktiv ansats. Tolv artiklar granskades där tio var kvantitativa och två var kvalitativa. Resultatet visade att preoperativ utbildning och samtal med sjuksköterska är gynnsamt för att minska oron. Oavsett tillvägagångssätt verkar preoperativ oro minskas av att patienten får information om vad som ska ske före och efter operationen. Det visade även att genom att ge patienten en distraktion från den kommande operationen minskade dennes oro. Sjuksköterskan kan således, genom att använda visuella eller audiella hjälpmedel, antingen för utbildning eller för distraktion, minska patientens oro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)