Sökning: "BARNs påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 650 uppsatser innehållade orden BARNs påverkan.

 1. 1. ”Jag föddes på Instagram” : Barns perspektiv på exponering och inflytande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Molly Nilsson; Matilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Medieetik; barn; Instagram; sharenting; exponering; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring barns medvetenhet samt uppfattning kring exponering och inflytande på Instagram. Studiens mål är att undersöka hur barn uppfattar exponering på Instagram där motivet är dom själva. Vi har utgått från plattformen Instagram och riktat in oss på en målgrupp i åldrarna 10–12 år. LÄS MER

 2. 2. ”Det är deras rätt att ha inflytande, men inte på bekostnad av någon annan” : En kvalitativ studie om vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jessika Fredin; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; inflytande; barnperspektivet; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter. Genom semistruktuerade intervjufrågor till fem förskollärare i södra Sverige genomförs en kvalitativ undersökning. Studien använder den didaktiska triangeln som ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens förhållningssätt och hinder i arbetet med flerspråkiga barn : Förskollärarens syn på modersmål och andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Nesrin Alzahawy; Aida Rognhaugen; [2022]
  Nyckelord :Language development; mother tongue; multilingualism; preschool teachers; second language; Andraspråk; flerspråkighet; förskollärare; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to shed light on how preschool teachers work to stimulate the mother tongue of multilingual children and develop second language learning. The theoretical starting point in the study is the intercultural perspective. LÄS MER

 5. 5. Lärmiljöers påverkan i förskolan : En intervjustudie om pedagogers syn på lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Magnusson; Elin Lundblad; [2022]
  Nyckelord :Artefakter; anpassning; handling och arbete; lärmiljö; pedagogens roll; proximal utvecklingszon; utegård och utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Abstract  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur pedagogerna tar tillvara på lärmiljöerna som de har på sin förskola, inriktat på utomhusmiljön. I analysen används Vygotskijs teori, sociokulturella perspektivet. LÄS MER