Sökning: "högläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 1382 uppsatser innehållade ordet högläsning.

 1. 1. Högläsning i förskolan i spänningsfältet mellan policy och praktik : En kvalitativ studie om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rania Abdelatif; [2024]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplansteori; pedagoger och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som de upplever i sitt arbete med högläsning. Denna studie har sin utgångspunkt i läroplansteorin för att förstå hur pedagoger i förskolan uppfattar och implementerar läroplanens mål om högläsning och vilka faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter i sitt arbete med högläsning. LÄS MER

 2. 2. Läsmiljö, högläsning och barnlitteratur i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oline Bekkos Melin; Maria Lind; [2024]
  Nyckelord :barnlitteratur; förskollärare; högläsning; läsmiljö; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter av sitt arbete med läsmiljö, högläsning och barnlitteratur i förskolan för att främja barns språkutveckling. För att söka svar på det har åtta förskollärare intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling i förskola : En studie om förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Elizabeta Antonov; Fataneh Khanjani; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förskollärare; TAKK och bild-teckenstöd; språkutveckling; stöttning; mediering.;

  Sammanfattning : Dagens förskola präglas av flerspråkighet och kulturell mångfald. Många barn talar annat språk än svenska i hemmet. Förskolan och förskollärares arbete utgör en viktig del av barns lärande och utveckling. Förskollärare har en central roll när det kommer till att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Hur samtalar du? : En litteraturstudie om lärares undervisningsstrategier i arbetet med litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alice Jonsson; Josefine Kalén; [2024]
  Nyckelord :Literature; literature conversations; teaching strategies; literature circle; reading aloud; Litteratur; litteratursamtal; undervisningsstrategier; litteraturcirkel; högläsning;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att undersöka lärares undervisningsstrategier och förhållningssätt samt hur det påverkar elevers lärande i arbetet med litteratursamtal. Frågeställningarna som studien har avser att undersöka tidigare forskning, dess resultat samt hur det påverkar lärandet hos elever i åldrarna tre till elva år. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteraturens roll i elevers läsning och självförtroende : En kvalitativ undersökning om lärares syn på skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2024]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; högläsning; dialogisk högläsning; förskoleklass; språkutveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi F–3–lärares uppfattningar om hur användningen av skönlitteratur i undervisningen kan påverka läsförmågan hos elever med lässvårigheter och hur detta samtidigt kan påverka elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som huvudsakligt datainsamlingsverktyg, har vi analyserat och tolkat resultaten med stöd av relevant teori och tidigare forskning. LÄS MER