Sökning: "kommun verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 591 uppsatser innehållade orden kommun verksamhet.

 1. 1. Konkurrerande offentlig säljverksamhet - En utvärdering av KOS-reglernas ändamålsenlighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Sjöberg; [2018-10-05]
  Nyckelord :Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utvärdera de så kallade KOS-reglernas (konkurrenslagen 3 kap 27 – 32 §§) förmåga att leva upp till de uttalade ändamålen – att minska offentliga säljverksamheters effekt på konkurrensen och därmed bidra till effektiv konkurrens.Då näringslivet tvingas konkurrera med offentliga aktörers säljverksamheter, som drivs utan vinstkrav och utan risk för konkurs, finns risk att konkurrensen störs. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska hinder och motivation i samband med införandet av tillitsbaserad styrning : En kvalitativ fallstudie inom hemtjänsten i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tove Winberg; Andréason Carl; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; offentlig verksamhet; motivation i offentlig verksamhet; tillit; tillitsbaserad styrning; målstyrning.;

  Sammanfattning : Det första syftet med studien är att förklara hur organisatoriska hinder kan påverka införandet av tillitbaserad styrning inom hemtjänsten i en svensk kommun. Studiens andra syfte är att skapa en djupare förståelse för hur tillitsbaserad styrning kan påverka inre motivation hos medarbetare inom hemtjänsten i en svensk kommun. LÄS MER

 3. 3. Undersökning om Användning av digitala resurser i Förskolans pedagogiska verksamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Strand Daniel; [2018]
  Nyckelord :surfplatta; digitala resurser; förskollärare; appar;

  Sammanfattning : I studien undersöks förskollärares syfte med val av digitala resurser och deras attityder och åsikter om dessa i förskolans pedagogiska verksamhet. Studien har sin teoretiska utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet. Studien är en kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare på sex förskolor i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Tillsammans gör vi skillnad" : En kvalitativ studie om samverkan inom social insatsgrupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Ehrenhorn; Janina Ejdsäter; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka socialtjänstens, skolans, polisens och fritidsverksamhetens upplevelser av hur samverkan inom arbetsmetoden social insatsgrupp fungerar rent praktiskt och vilka förväntningar som präglar samverkan mellan aktörerna. Studiens resultat grundar sig i åtta semistrukturerade intervjuer med nio respondenter som är yrkesverksamma inom en mellanstor svensk kommun. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer och hinder vid införande av e-tjänster i kommunal verksamhet : Hur förbättrar man e-tjänster genom offensiv kvalitetsutveckling med kunden i centrum?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Peter Danestad; Dragana Markovic; [2018]
  Nyckelord :Leadership; e-government; e-services; Total quality management; TQM; participation; public sector.; Ledarskap; e-förvaltning; e-tjänster; offensiv kvalitetsutveckling; TQM; delaktighet; offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Digitalisering framställs som den enskilt största förändringsfaktor som påverkar alla delar av samhället så även den offentliga sektorn. Elektronisk förvaltning används i syfte att skapa en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, underlätta människors vardag och ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. LÄS MER