Sökning: "kommun verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 811 uppsatser innehållade orden kommun verksamhet.

 1. 1. Vad innebär egentligen en likvärdig utbildning i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Holmberg; Izabella Fernkvist; [2024-02-29]
  Nyckelord :Likvärdig utbildning; Förskola; Systematiskt kvalitetsarbete; Inkludering; Relationer; Resurser; Särskilt stöd; Läroplan; Skollagen; Uppfattningar; Lokala styrningskedja; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka fenomenet likvärdig utbildning och vad sex olika aktörer inom förskolans lokala styrningskedja har för uppfattningar om dess innebörd och hur det förverkligas i praktiken samt vilka faktorer som anses viktiga. Alla aktörer i den lokala styrningskedjan har en stor påverkan på förskolan och därmed vill vår studie ta reda på hur dessa samarbetar och hur de arbetar för att uppnå en likvärdig utbildning inom en och samma kommun. LÄS MER

 2. 2. ”Den utmaning som jag ser är att inte glömma bort de flerspråkiga barnen”. En kvalitativ forskningsstudie om förskollärares uppfattningar om flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Carlson; Felicia Kopp; Senita Béwe Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; uppfattningar; förhållningsätt; strategier; utmaningar; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : Avsikten med följande studie är att genom intervjuer ta reda på förskollärares uppfattningar om flerspråkighet i förskolans verksamhet. Syftet är att ta reda på om alla barn har samma förutsättningar att utveckla sitt modersmål då granskningar har visat att arbetet med flerspråkighet behöver förbättras. LÄS MER

 3. 3. Tillitsdelegationens Arv : Överlevnad av idéer inom kommunal förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linus Lindkvist; Max Sundén; [2024]
  Nyckelord :Tillit; Idéspridning; demokrati; Institutionalisering; förvaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att undersöka tillitsdelegationens bakomliggande idéers överlevnad i den kommunala verksamheten. Genom en induktiv idéanalys av tillitsdelegationens fyra kommittédirektiv har de bakomliggande idéerna identifierats, för att verka som grund för de semistrukturerade intervjuerna i fallstudien av Tranemo kommun. LÄS MER

 4. 4. “Är det bara lek?” : en kvalitativ studie om lekens betydelse för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Lindgren; Tintin Wieslander Andersson; [2024]
  Nyckelord :språkutveckling; lek; närvarande pedagog; lekens betydelse; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning: Lek och barns språkutveckling är två centrala delar i förskolans verksamhet. Det är också något som lyfts upp i läroplanen för förskolan. Det ligger därför i vårt intresse att undersöka hur språkutveckling sker i leken och hur pedagoger stöttar barns språkutveckling i leken. LÄS MER

 5. 5. Platsvarumärket norra Sverige : En kvalitativ studie om kommun- och regionsöverskridande platsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maja Dahlgren; [2024]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Umeå kommun; Örnsköldsvik kommun; N6-initiativet; urban norm; kommunal och regional planering;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar hur den kommunala och regionala platsmarknadsföringen i norra Sverige fungerar och om det finns en koppling mellan dem. För att undersöka detta har Umeå- och Örnsköldsvik kommun valts ut för att företräda både kommunerna i sig och som representanter för N6-initiativet. LÄS MER