Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Effekter av att utföra mindfulness under graviditet : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Torberg Stenström; Astrid Tehler; [2022]
  Nyckelord :Mindfulness; Pregnancy; Childbirth; Stress; Mental illness; Mindfulness; Graviditet; Förlossning; Stress; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : En graviditet innebär både fysiska och emotionella förändringar hos kvinnan. Det är en omvälvande tid som kan innefatta ökad stress, oro och ångest. Dessa negativa faktorer kan förutom att påverka den gravida kvinnans välmående även påverka det ofödda barnet. LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier som personer med psykiatrisk diagnos använder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Holmgren; Lovisa Stålbrandt; [2021]
  Nyckelord :Coping strategies; individuals; psychiatric diagnosis; Copingstrategier; personer; psykiatrisk diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots stora framgångar inom den psykiatriska vårdvetenskapen fortsätter psykiatriska sjukdomar att växa fram utbrett över hela världen. Genom coping kan en individ hantera de inre och yttre krav som ställs och överskrider individens personliga resurser. LÄS MER

 3. 3. Finner verkligen bilförsäljare arbetsmotivation genom att gå över lik? : En förklarande kollektiv fallstudie av kompensationssystemets påverkan på bilförsäljares arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alva Gustafsson; Lovisa Bogdanoff; [2021]
  Nyckelord :Kompensationssystem; arbetsmotivation; bilförsäljare; Maslows behovstrappa; Herzbergs tvåfaktorsteori; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Ett företagsekonomiskt problem är att organisationer måste bibehålla och ökamedarbetarproduktiveten för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.Organisationer kan med hjälp av kompensationssystem skapa förutsättningar för att kopplaorganisatoriska mål med medarbetares arbetsmotivation och produktivitet, vilket leder fram tillsyftet för denna studie, som är att förklara i vilken utsträckning kompensationssystem motiverarsäljare inom bilförsäljningsbranschen i Jönköping samt identifiera om ytterligare faktorer påarbetsplatsen kan påverka säljares arbetsmotivation. LÄS MER

 4. 4. Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ericsson Brandt; Johanna Schönberg; Anna Sundin; [2021]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Impulsköp; Inre motiv; Motivationsfaktorer; Semistrukturerad intervju; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. LÄS MER

 5. 5. Sammanhanget och naturen : En intervjustudie med seniorer i en intervention under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2021]
  Nyckelord :nature-based interventions; COVID-19; seniors; nature; pandemic; Sense of Coherence SOC ; naturbaserade interventioner; covid-19; senior; natur; pandemi; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Seniorer är en utsatt grupp under covid-19-pandemin då de riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom eller död till följd av covid-19. Samtidigt innebär de restriktioner som har införts för att skydda mot covid-19 stora förändringar i människors vardag och riskerar att påverka den psykiska likväl som den fysiska hälsan negativt. LÄS MER