Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Avslappning i klassrummet : En hermeneutisk studie om klassrummets yttre press och inre stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Fredrik Carlzon; [2020]
  Nyckelord :avslappning; avspänning; musikundervisning; stress; studiero;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv utforska på vilka sätt några högstadieelever upplever avslappning förlagd i början av några musiklektioner. Forskningsfrågorna är: Hur upplevs stunden med avslappning? Hur erfars den efterföljande lektionen? Vilka upplevelser bär de med sig från dessa stunder? I bakgrunden presenteras styrdokument och forskning kring studiero i skolan, vad stress är för något och hur den kan motverkas samt forskning om avslappning och avspänning. LÄS MER

 2. 2. Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Lockner; Martin Ladan; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsidrott; Studier; Stress; Hanterbarhet; Coping; Upplevelse; Resurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Abrahamsson; Beatrice Hägerström; [2020]
  Nyckelord :Minoritetsstress; hbtq ; nära relationer; coping; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. LÄS MER

 4. 4. Dra i handbromsen : En kvalitativ studie om pedagogers stress på förskolan

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Nuss; Åsa Rosqvist; [2020]
  Nyckelord :stress; hälsa; förskola; förskollärare; didaktiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap angående pedagogers upplevda stress i förskolan samt på vilka sätt stressen kan påverka det didaktiska arbetet. För att ta reda på detta använde vi oss av en kvalitativ studie där vi intervjuade tio pedagoger, både förskollärare och barnskötare på två olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om motivationens betydelse : En kvalitativ studie om det motiverande arbetet i skolan Anne Harvisalo

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Harvisalo; [2020]
  Nyckelord :motivation; delaktighet; intresse; inre och yttre motivation; samverkan; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vad lärare såg för hinder och möjligheter i sitt arbete med att skapa intresse och motivation hos sina elever. En kvalitativ metod valdes för att fördjupa förståelsen för lärarnas tankar om det som både hindrar och möjliggör intresset och motivationen. LÄS MER