Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Lockner; Martin Ladan; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsidrott; Studier; Stress; Hanterbarhet; Coping; Upplevelse; Resurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Abrahamsson; Beatrice Hägerström; [2020]
  Nyckelord :Minoritetsstress; hbtq ; nära relationer; coping; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om motivationens betydelse : En kvalitativ studie om det motiverande arbetet i skolan Anne Harvisalo

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Harvisalo; [2020]
  Nyckelord :motivation; delaktighet; intresse; inre och yttre motivation; samverkan; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vad lärare såg för hinder och möjligheter i sitt arbete med att skapa intresse och motivation hos sina elever. En kvalitativ metod valdes för att fördjupa förståelsen för lärarnas tankar om det som både hindrar och möjliggör intresset och motivationen. LÄS MER

 4. 4. Att få rum i tiden : En kvalitativ studie om hur människor kan ​förhålla sig kognitivt, emotionellt och beteendemässigt till inre och yttre tempon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Clara Bankefors; [2020]
  Nyckelord :​Perception of time; tempo; time; experience of time;

  Sammanfattning : Tid är ett universellt tema som berör oss alla. Forskning visar att det finns en mängd olika perspektiv att förstå, betrakta och uppleva tid och tempo på. LÄS MER

 5. 5. Trädens inre och yttre ljud - med olika mätmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Rosalie Selhorst; [2020]
  Nyckelord :Trees; Sound; Music; Wood Properties; Tree quality; Ultrasound; TreeSonic Timer; Stress Wave Timers Resonance Testers; Synthesizers; Eartrumpet; Sensors; Experiences; Träd; Ljud; Musik; Ved egenskaper; Träd kvalité; Ultraljud; TreeSonic Timer; Stressvågstidtagare Resonanstestare; Synthesizers; Örontrumpet; Sensorer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva mätmetoder, som mäter träets egenskaper med hjälp av vågrörelser respektive mätmetoder som mäter träds egna vågrörelser. Vidare att undersöka hur människor uppfattar musik från trädens egna ljud (vågrörelser). LÄS MER