Sökning: "tungmetaller"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet tungmetaller.

 1. 1. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 2. 2. The potential for Binding PFAS Using Biochar and Phytoremediation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Josefin Alice Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physical geography; ecosystem analysis; PFAS; Per-and polyfluoroalkyl substances; remediation; phytoremediation; biochar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : PFAS is a group of long-lasting chemicals with multiple known toxicological effects which has been found everywhere in nature. One of the possible source points of PFAS is via landfill through leachate leaving the area. It is therefore important to investigate and implementing remediation techniques to reduce the contamination risk. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av sopsand : Provtagning och reningsmöjligheter avseende metaller, kolväten och mikroplaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Mika Turstam; Sofie Winkler; [2021]
  Nyckelord :miljöteknik; miljökemi; sopsand; trafik; föroreningar; halkbekämpning; återvinning; avfall; sandtvätt; våtsiktning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka mängder av vanliga trafikrelaterade föroreningar Växjö kommuns sopsand innehåller och om återvinning av den använda sanden är ekonomiskt genomförbart. Provtagning gjordes avseende mikroplaster, metaller, kolväten, näringsämnen och konduktivitet för att få en uppfattning om sandens föroreningsgrad och vilken reningsmetod som är lämplig. LÄS MER

 4. 4. Återanvändning av sulfidförande berg : Aktuellt kunskapsläge, statistisk analys och biotillgänglighetsmodellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ylva Bellander; [2021]
  Nyckelord :sulfide-bearing rock; acid rock drainage; heavy metals; correlation analysis; bioavailability; bio-met; sulfidförande berg; surt lakvatten; tungmetaller; korrelationsanalys; biotillgänglighet; bio-met;

  Sammanfattning : Sulfidförande berg förekommer på många platser i Sveriges berggrund. När sulfidförande berg losshålls frigörs nya ytor som utsätts för kontakt med syre och vatten, vilket oxiderar sulfidmineralen och berget vittrar. Vittringsprodukten kallas surt lakvatten. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a gross pollutant trap-biofilter stormwater treatment train : The Role Of Calcium Carbonate, Vegetation And Pre-Treatment Facility

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sofia Fahlbeck Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Bioretention; stormwater; stormwater treatment; stormwater pollutants; heavy metals; phosphorus; Biofilter; dagvatten; dagvattenrening; dagvattenföroreningar; tungmetaller; fosfor;

  Sammanfattning : Development of cities, new buildings and other impervious surfaces entails increased stormwater flows, volumes and pollutant loads. Heavy metals, nutrients, sediments and salt are common pollutants in stormwater. LÄS MER