Sökning: "heavy metals"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden heavy metals.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Temporal and spatial trends of heavy metal leakage from acid sulfate soils : Leakage of Ni, Zn, Cu and Fe to freshwater and marine sediments, North-eastern Sweden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Bella Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :acid sulfate soils; leaching; Persöfjärden; sulfide oxidation; metal pollution;

  Sammanfattning : Acid Sulfate soils (AS) are recognized for being a source of acidity in freshwaters in America, Europe, Australia, and Asia. Apart from the problematic acid leachate, AS soil serves as a possible source of toxic heavy metals in freshwaters, a problem which has received far less attention than problems related to acid leachate. LÄS MER

 3. 3. The feasibility of using macroalgae from anaerobic digestion as fertilizer in Grenada : A literature study of the potential use of residue as fertilizer in Grenada, and a complementary laboratory study to evaluate the biogas potential

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Sterley; Daniel Thörnkvist; [2020]
  Nyckelord :Methane; Carbon dioxide; Heavy metals; Sodium hydroxide; Normal cubic meter; Renewable energy; Saccharina latissima; Small Island Developing States; Total solids; Volatile substance; Wet weight; Biokemisk metanpotential; Metan; Koldioxid; Tungmetaller; Natriumhydroxid; Normalkubikmeter; Förnybar energi; Saccharina latissima; Small Island Developing States; Torrsubstans; Organiskt material; Våtvikt;

  Sammanfattning : Coastal areas in Grenada and the Caribbean are experiencing an abundance of stranded macroalgae. Climate change and eutrophication are probable causes of this inconvenience. This leads to logistic and economic dilemmas for the Caribbean societies. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att minska metallhalten i lakvatten med sulfatreducerande bakterier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Sofie Sunesson; [2020]
  Nyckelord :Metals; Landfill; Leachate; SRB; Precipitation; Sulfide; Applied microbiology; Teknisk mikrobiologi; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Anaerobic treatment of landfill leachate using sulphide precipitation was tested at pilot scale for the purpose of heavy metal removal. The emission of leachate is heavily regulated by Swedish authority and the overall concentrations of heavy metals is expected to rise as landfills contain less organic matter. LÄS MER

 5. 5. Lokal provtagning och analys på rökgaskondensat för driftövervakning av tungmetallrening med jonbytarmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Heating plant; combined heat and power plant; flue gas condensation; ion-exchange resins; heavy metals; heavy metal ion-exchanger; flue gas condensate; QCM-technology; quartz crystal microbalance; Värmeverk; kraftvärmeverk; rökgaskondensering; jonbytarmassor; tungmetaller; tungmetalljonbytare; rökgaskondensat; QCM-teknik; kvartskristall mikrobalans;

  Sammanfattning : I värme- och kraftvärmeverk förbränns olika typer av bränslen för produktion av el och fjärrvärme. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller föroreningar, till exempel tungmetaller, från bränslet. Anläggningarna har ofta krav på utsläpp både via rökgaserna och avloppsvatten. LÄS MER