Sökning: "Bioindicators"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Bioindicators.

 1. 1. Metaller i Vombsjön - Mygglarver som bioindikator för miljöövervakning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Siri Bengtsson; [2024]
  Nyckelord :Bioindicators; Chironomidae; Freshwater source; Lake Vomb; Metal concentrations; Pollution; Sediment sampling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates concentrations of eight metals (Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, As) in the freshwater resource Lake Vomb, located in the south of Sweden (Scania), and explores the potential use of deformed Chironomidae larvae as bioindicator. Sediment samples from six locations were analysed against threshold values from the Swedish Agency for Marine and Water Management and background values from the Swedish Environmental Protection Agency. LÄS MER

 2. 2. IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTALLY RELEVANT BENTHIC FORAMINIFERA FROM THE SKAGERRAK FJORDS BY DEEP LEARNING IMAGE MODELING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Marko Plavetic; [2023-06-26]
  Nyckelord :benthic foraminifera; deep learning; environmental monitoring; YOLOv7;

  Sammanfattning : Over the several past decades, there has been increasing interest in using foraminifera as environmental indicators for coastal marine environments. As compared to macrofauna, which are currently used in environmental studies, foraminifera offer several distinct advantages as bioindicators, including short generation times, a high number of individuals per small sample volume, hard and durable tests with high preservation potential, and low cost of sample extraction. LÄS MER

 3. 3. Vattenföroreningars påverkan på biologisk mångfald och abundans hos akvatiska evertebrater : en studie i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sandra Wiig; Sara Åsberg; [2023]
  Nyckelord :Abundans; akvatiska evertebrater; biodiversitet; reningsverk; vattenkvalitet;

  Sammanfattning : Föroreningar i landskapets vatten kan spridas genom många olika faktorer, exempelvis via reningsverk, skogsbruk och jordbruk. De organismer som lever i vattenmiljöer kan vara mycket känsliga för de föroreningar som släpps ut, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser som förlust av biologisk mångfald och andra förändringar inom dessa samhällen. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk funktionalitet i Malmö : En jämförande undersökning av biodiversitet i Varvsparken & Strandparken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Emma Flokén; Sofia Maria Cato; [2023]
  Nyckelord :Urban biodiversity; ecological functionality; trees; birds; vegetation; Urban biodiversitet; ekologisk funktionalitet; inventering; fåglar; träd; vegetation;

  Sammanfattning : Ett stort hot mot biologisk mångfald är urbaniseringen, då utbyggnad av städer leder till attplatser som tidigare utgjort viktiga habitat ersätts av hårdgjorda ytor, byggnader och mänskligaktivitet. Det finns ett nytt tankesätt inom stadsplanering, nämligen förtätning. LÄS MER

 5. 5. Uptake and retainment of radionuclides in edible mushrooms – from fruiting to cooking

  Master-uppsats,

  Författare :Delshad Mansour Ayoubi; [2022-12-06]
  Nyckelord :Medical physics; Activity concentration; Transfer coefficient; Dose;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to study the uptake, distribution and transfer of Mn-54, Zn-65, U-238, U-235, U-234, and Po-210 in mushrooms and their respective caps and stalks, the effects of chelates and ligands, and the potential release of radionuclides during a cooking procedure. Introduction: Fungi are organisms that are composed of a fruiting body (mushroom) and tubular hyphae, that branches out into complex networks called mycelium. LÄS MER