Sökning: "vattenkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet vattenkvalitet.

 1. 1. Kartläggning av dagvattenutlopp som mynnar i Fyrisån och dess påverkan på vattenkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ted Fahlgren; Jack Hellström; Johan Sundqvist Hallingström; [2021]
  Nyckelord :stormwater; Fyrisån; conductivity; nitrate levels; turbidity; dagvatten; Fyrisån; konduktivitet; nitratnivåer; turbiditet;

  Sammanfattning : Dagvatten härstammar från nederbörd och ibland en del grundvatten, när regn faller på hårda ytor ökar sannolikheten för ytavrinning med högt flöde och med det vattnet kan föroreningar följa med som hamnar i recipienten eftersom generellt så renas inte dagvatten när det rinner i ledningar, vattendrag eller diken vidare till recipient. När regn faller på ytor med vegetation så blir det lägre flöde, då en del vatten stannar på växter eller blir upptagna av rötter samt infiltreras av jorden. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan flodpärlmusslans och bottenfaunans förekomst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :SARAH CAROLINA HOLMERTZ; [2021]
  Nyckelord :Ecosystem functions; watercourses; freshwater pearl mussels; benthic fauna; Ekosystemfunktioner; vattendrag; flodpärlmussla; bottenfauna;

  Sammanfattning : Unionida musslor (stormusslor) är en djurgrupp som kan ha positiv påverkan på ekosystemfunktioner i vattendrag och ökar den biologiska mångfalden. Musslorna absorberar föda genom filtrering av vattenmassor, vilket genererar en bättre vattenkvalitet och ger mat till andra bottendjur. LÄS MER

 3. 3. Återvunnet avloppsvatten, dagvatten eller dricksvatten för bevattning? : En multikriterieanalys över alternativa vattenkällor för bevattning hos Malmö Burlöv Golfklubb

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sara Värnqvist; [2021]
  Nyckelord :Recycled wastewater; reclaimed wastewater; water reuse; irrigation systems; stormwater irrigation; alternative irrigation; multi criteria analysis; renat avloppsvatten; återvunnet vatten; bevattningssystem; bevattning med dagvatten; alternativ bevattning; multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Förändrade förhållanden följer de allt mer påtagliga klimatförändringarna. Stora delar av samhällen är beroende av tillgång på rent vatten vilket tvingar länder till klimatanpassning. I Sverige lider många regioner av vattenbrist medan andra har tillgång en större mängd vatten. LÄS MER

 4. 4. Återvinning av vatten : Möjligheter att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Felix Jansson; Tula Strotz; Karolin Weman; Max Mohlander; Emma Nyholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes vilka förutsättningar det finns för att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala, och utfördes på uppdrag av Uppsala Vatten. Förutsättningarna undersöktes genom en litteraturstudie där tillämpningsområden för renat avloppsvatten studerades. LÄS MER

 5. 5. Näringsbelastning i Arkelstorpsviken : Samhällens påverkan på övergödande ämnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Jacob Osterman; [2021]
  Nyckelord :Arkelstorpsviken; eutrophication; lake; nutrient load; Oppmannasjön; sources of impact; watercourse; Arkelstorpsviken; eutrofiering; näringsbelastning; Oppmannasjön; påverkanskällor; sjö; vattendrag;

  Sammanfattning : Arkelstorpsviken är en sjö i Kristianstads kommun med övergödningsproblematik känd sedan 1970- talet. Flera projekt har drivits under årens lopp i syfte att identifiera och komma till rätta med påverkanskällor. I detta examensarbete har nya provtagningslokaler valts ut för att kunna identifiera ytterligare påverkanskällor. LÄS MER