Sökning: "fosfor"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade ordet fosfor.

 1. 1. Fosfors omsättningstid i jord med metoden 33P inkubationsexperiment kombination med isotop utbytes kinetik (IEK) med 33P

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Löfqvist; [2020-02-05]
  Nyckelord :fosfor; isotop; 33P; Flakaliden; Skogaryd; Västra Sydney;

  Sammanfattning : Fosfor är en begränsad resurs på jorden, i vissa länder går det att finna fosfor naturligt i fosfatrikt berg. För att utnyttja den mängd fosfor som finns på jorden på bästa möjliga vis, är detviktigt att få en djupare förståelse för fosfor dynamiken i jord- och växtsystem. LÄS MER

 2. 2. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 3. 3. Upptag av fosfor, dioxiner och DL-PCB i sjön Vättern : En studie över fritidsfisket och det kommersiella fisket av signalkräfta, röding och sik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Anna-Sara Schultz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the industrialization period in Sweden, the lake Vättern has been exposed to many different types of trials, in some cases it has caused damage to the lake. Emissions of various substances have affected the aquatic life directly and in the long term also man. LÄS MER

 4. 4. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Marie Blom; [2020]
  Nyckelord :hästhållning; hästvälfärd; hagar; fosfor;

  Sammanfattning : Läckage av näringsämnena fosfor samt kväve är en av de bidragande orsakerna till övergödningen av sjöar och hav. En del av detta näringsläckage kommer från hästhållning. LÄS MER

 5. 5. Restprodukters användning : Återanvändning och potentiella användningsområden inom skogs-,papper-, ståloch gruvindustrin för restprodukter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malte Eriksson; Noel Köhler; [2020]
  Nyckelord :Reuse; residual products; by-product; circular economy; biofuels; slag; country rock and tailings.; Återanvändning; restprodukter; biprodukter; cirkulär ekonomi; biodrivmedel; slagg; sidoberg och anrikningssand.;

  Sammanfattning : Flertalet stora produktionsbolag inom förädlingsprocessen av råvaror har som mål att så mycket som möjligt av materialet i produktiosprocessen kommer till användning. Detta kan ske genom att effektivisera produktionen, men även genom att de restprodukter som uppkommer återanvänds tillbaka i processen alternativt komma till användning i nya områden, hela tiden i åtanke att bibehålla samma kvalitet på ursprungsprodukten. LÄS MER