Sökning: "gemensamt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade orden gemensamt lärande.

 1. 1. ...”Inkludering till viss grad”…

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jacqueline Balalovska; [2019]
  Nyckelord :Attityder; Inkludering; Lärare; Skapande; Undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Balalovska, Jacqueline (2019). Inkludering till viss grad. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Elevers inflytande på undervisningen i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Elevinflytande; idrott och hälsa; läroplan; motivation;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten visar vad som händer med elevers motivation och deras deltagande på idrott och hälsa-lektionerna när de får vara med och bestämma bland annat lektionsinnehåll och undervisningsmetod. Syftet med denna översikt är att utforska elevers inflytande på undervisningen i idrott och hälsa genom frågeställningen: Hur viktigt är elevinflytande i skolan och vad kan det påverka? Jag tar upp olika former av inflytande, bland annat individuellt inflytande och gruppinflytande. LÄS MER

 3. 3. “På min avdelning är det ingen som bestämmer mer än någon annan” : En studie om ledarskap och positioneringar i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annamaria Olsson Lindau; Erhardsson Karin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; ledarskap; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; diskurs; språk; subjektivitet; positionering; ansvar; förskollärare; barnskötare; distribuerat ledarskap; normativ styrning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering genomför vi en diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogisk handledning och vad den leder till

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joanna Ekström Larsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Förändring; Handledning; Kompetensutveckling; Pedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekström Larsson, Joanna (2019). Specialpedagogisk handledning och vad den leder till. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Hur kan kooperativt lärande främja elevers matematikutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Haddadi; Frida Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; matematik; gruppstruktur; elevers prestation; elevers attityd; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi haft som syfte att fördjupa oss inom kooperativt lärande och hur detta arbetssätt kan främja elevers matematikutveckling. Vidare söker kunskapsöversikten svar på vilka skillnader som finns mellan det kooperativa- och det traditionella arbetssättet, vilken betydelse gruppstrukturer har i en kooperativ lärmiljö, på vilket sätt kooperativt lärande påverkar elevers prestationer och attityder i matematikämnet. LÄS MER