Sökning: "gemensamt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 615 uppsatser innehållade orden gemensamt lärande.

 1. 1. Språket inom matematikämnet : En undersökning av elevernas förståelse och användning av matematiska begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ghadir Hamoud; [2023]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; terminologi; vardagliga ord; formella och Informella ord; informellt språk.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur matematiska begrepp påverkar elevernas lärande, samt lärarens användning av informellt och formellt språk i undervisningen. Studien fokuserar på termernas betydelse i det övergripande sammanhanget och hur de kan vara en avgörande faktor för lärarens yrke och arbete. LÄS MER

 2. 2. "Miljön är starkare än mig" : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av undervisning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Johansson; [2023]
  Nyckelord :förhållningssätt; förskollärare; konstruktioner; utomhusmiljön; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur förskollärare konstruerar betydelsen av utomhusmiljön irelation till utomhusundervisning. Studien har utgått ifrån ett socialkonstruktionistisktperspektiv och genomförts med en kvalitativ metod där datainsamlingen bestod av kvalitativaintervjuer. LÄS MER

 3. 3. De centrala förändringarna i kursplanen, Lgr 22, gällande svenskämnets skrivundervisning i årskurs7–9 i relation till lärares syn på sin egen skrivundervisning : En systematisk litteraturstudie om lärares uppfattningar gällande 2011 års kursplan och dess inverkan på skrivundervisningen i svenskämnet för årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emelie Rajic; Johanna Eén; [2023]
  Nyckelord :skrivundervisning; kursplan; högstadiet; lärare och sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie som behandlar läroplanen i svenska och dess förändring från 2011 till 2022, samt lärares syn på sin egen skrivundervisning i förhållande till läroplanen, Lgr11. Studien vilar på den sociokulturella teorin där man tror att allt lärande sker i samspel med andra. LÄS MER

 4. 4. Det är min skyldighet som chef! : En studie om chefers prestationssamtal med medarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Kolmodin; Julia Johansson; [2023]
  Nyckelord :workplace; performance appraisal; communication; performance; conversation; arbetsplats; medarbetarsamtal; kommunikation; prestation; samtal;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur chefer förbereder, genomför och utvecklas av prestationssamtal med medarbetare på arbetsplatsen. Med prestationssamtal menas de formella samtal/möten som innefattar att chefen tar upp en medarbetares prestation. LÄS MER

 5. 5. Relationers melodi : En studie om musikens roll i skapandet och förstärkandet av pedagogiska relationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ruxsana Zeynalova; Victoria Persson; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; gemenskap; musik; musikdidaktik; pedagogik; relationell pedagogik; relationer;

  Sammanfattning : Relationer som utspelar sig i förskolan är pedagogiska i sin natur, eftersom barns utveckling och lärande sker i relation till personal och andra barn i förskolan, på en plats som är en utbildningsinstitution med formulerade mål. Och att kommunicera och uttrycka sig genom musik är ett av förskolans uppdrag. LÄS MER