Sökning: "gemensamt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 682 uppsatser innehållade orden gemensamt lärande.

 1. 1. Aktionsforskning med språk och kommunikationsundervisning i blickfånget En studie med fokus på hur de yngsta barnen kommunicerar om litteraturen i förskolan En

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Bergstedt Bergstedt; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; kommunikation; förskola; högläsning; litteracitet; språkutveckling; de yngsta barnen; litteratur; undervisning; livsvärldsfenomenologi; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Den här studien baseras på aktionsforskning och har genomförts som ett utvecklingsarbete på en förskola i västra Sverige tillsammans med de yngsta barnen i vårt utbildningssystem. Syftet med denna aktionsforskning har varit att förbättra och förändra högläsningstillfällena på förskolan och därav sträva efter att alla barn som deltagit i studien får en större möjlighet att bli delaktiga i kommunikationen om litteraturen vid högläsningstillfällena. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan Ett utvecklingsarbete baserat på språksamlingar utifrån videoobservation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Senka Dzihan; Hanna Svensson; [2024-02-29]
  Nyckelord :delaktighet; flerspråkighet; kommunikation; lärmiljö; språkstimulans;

  Sammanfattning : Frågeställningar som skulle besvaras var hur pedagogerna kan arbeta för att stötta verbalspråksutvecklingen i samlingen samt hur de kan arbeta för att möjliggöra att flerspråkiga barn blir mer delaktiga och inkluderade under samlingen. För att ge barnen det svenska språkstöd som de har rätt till måste man se till hur pedagogerna i förskolan arbetar och tänka utifrån detta. LÄS MER

 3. 3. ”Man behöver belysa ämnen för att kunna höja dem” En aktionsforskningsstudie om vilka kunskaper och färdigheter inom estetiska uttrycksformer som kan utvecklas genom kollegialt lärande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Lundgren; Matilda Andersson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; utvecklingsarbete; förskola; kollegiala samtal; estetiska uttrycksformer; estetik; didaktik; professionsutveckling; reflektion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka vilka didaktiska kunskaper och färdigheter inom estetiska uttrycksformer som uppmärksammas, utvecklas och konstrueras i kollegiala samtal tillsammans med pedagoger i förskolan. Teori: Utvecklingsarbetet har sin bärande teorigrund utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv men också med inslag från didaktikens ramverk. LÄS MER

 4. 4. “Det kan inte bara hända i en, det måste hända i alla” En studie om hur kunskaper om AKK kan utvecklas genom kollegiala samtal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elin Harpe; Ann Ödling; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; praktikarkitektur; kollegiala samtal; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; tyst kunskap.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kollegiala samtal stärka och utveckla arbetslagets kunskap och medvetenhet kring användandet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. Som förskollärarastudenter, baserat på de erfarenheter som vi gjort i våra yrkesverksamma liv och genom vår utbildning, ser vi detta som ett viktigt utvecklingsområde för förskolan, då kommunikativa färdigheter är grunden för alla barns möjlighet att delta i såväl sociala gemenskaper, som i lek och demokratiska processer. LÄS MER

 5. 5. "Vi är inte på Nobelmiddagen" PEDAGOGERS UPPFATTNING AV MÅLTIDSPEDAGOGIK I FÖRSKOLA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Wadmark; Veronica Eriksson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Måltidspedagogik; måltidssituation; förskola; pedagog; aktionsforskning; undervisning; förskollärare; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att undersöka pedagogers uppfattning av måltidspedagogik samt det praktiska arbetet kring detta. Vidare är syftet också att genomföra aktioner på en avdelning för att pedagogerna ska ges möjlighet att vidareutveckla måltidspedagogiken. LÄS MER