Sökning: "gemensamt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade orden gemensamt lärande.

 1. 1. Meningskapande i lek : En kvalitativ studie om gemensamma meningsskapande via material, barns lek med fokus på språkutveckling och pedagogiska arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Alsayfi; Siti Asiyah Haag; [2022]
  Nyckelord :Material artefakter; mediering; proximal utvecklingzon; stöttning; språk; lek; meningsskapande; relationkompetens;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa intervjustudien som genomfördes med förskole-rektorn har med syfte på ett fördjupat sätt för att förstå hur pedagogerna arbetar med olika material för att stödja barnens meningsskapande. Samt studerar vi hur pedagogerna stödjer barnens lek för att utveckla språkliga färdigheter. LÄS MER

 2. 2. Lärmiljöernas betydelse för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Brink; Anna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Individ; inkludering; lärmiljöer; samsyn; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brink, Linda och Nilsson Anna (2022). Lärmiljöernas betydelse för inkludering. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Vilka extra anpassningar kan lärare göra inom ramen för ordinarie SO-undervisning för att inkludera elever med autism?

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Iman Abdo; Marija Stevanovic; [2022]
  Nyckelord :autism; autism spectrum disorder; neuropsychiatric disabilities; inclusion; social studies education; clarifying pedagogy. additional adjustments; teaching methods; social science; education.;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att få en djupare förståelse om neuropsykiska funktionsnedsättningar hos elever med autism och hur vi som lärare kan anpassa den ordinarie undervisningen, med fokus på SO-undervisning, för att inkludera dessa elever och öka deras förutsättningarna för lärande. Frågeställningen blir därför “Vilka extra anpassningar kan lärare göra inom ramen för ordinarie SO-undervisning för att inkludera elever med autism?”Arbetet görs genom att vi granskar och tolkar vetenskaplig forskning och litteratur, för att sedan besvara frågeställningen för denna kunskapsöversikt. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar för flerspråkiga elever i NO-undervisningen och hur utmaningarna kan motverkas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmelie Evald Thari; Senida Mehmeti; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; majoritetsspråk; minoritetsspråk; skolspråk; translanguaging; vardagsspråk;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vilka svårigheter som är vanligt förekommande för flerspråkiga elever i NO-undervisningen och hur undervisningen kan utformas för att motverka dessa svårigheter. För att ta reda på detta har internationella och svenska studier analyserats för att se vad de gemensamt visar är de största utmaningarna och hur de kan motverkas. LÄS MER

 5. 5. Lärande om demokrati och demokratifostran i leken : Pedagogers syn på hur de arbetar med barns inflytande och demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Anna Marklund Knudsen; [2022]
  Nyckelord :barns inflytande; demokrati; demokratifostran; lek; pedagogens tolkning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva pedagogers förhållningsätt till regeln, alla får vara med, utifrån hur pedagoger tolkar barns inflytande i arbetet med demokrati och demokratifostran. I studien genomförs tre semistrukturerade intervjuer med tre aktiva förskollärare, för att ta del av olika perspektiv som rör arbetet med demokrati och demokratifostran. LÄS MER