Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Språk och språkförståelse i andraspråkselevers matematiska problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Agnieszka Wegemo; [2022]
  Nyckelord :andraspråkselever; matematisk problemlösning; matematiska problem; matematikspråk; språkförståelse;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har sin utgångspunkt i behovet att kunna skapa lärandemiljöer som möjliggör utveckling av matematiska förmågor för alla elever oavsett deras förutsättningar. Undersökningen begränsades till andraspråkselever och deras arbete med matematisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogiken och cirkelmodellen i SFI-undervisning : Ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Diego Regodón Jiménez; [2022]
  Nyckelord :Genrepedagogik; cirkelmodellen; transspråkande; interaktion; stöttning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur och med vilka syften genrepedagogik, och i synnerhet cirkelmodellen, används av lärare vid undervisning av lågutbildade SFI-elever. För att få svar på frågeställningarna används en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer till ett antal lärare som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Litteracitet i förskolan : En studie om pedagogers uppfattningar och praktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Shiva Goudarzi; [2022]
  Nyckelord :Preschool; emergent literacy; four resources model; literacy prac-tices and literacy events; Förskola; emergent litteracitet; repertoarmodellen; litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate preschool staff’s perceptions of early literacy in preschool and their practical work to promote children's literacy development. The theoretical framework for this study is the socio-cultural perspective and the four resources model of literacy. LÄS MER

 5. 5. Latinisering av litterata vuxna med ett annat skriftspråk : En studie om undervisning i svenska för invandrare, nybörjare på studieväg 2

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Vincent Fréchin; [2022]
  Nyckelord :Latinisering; studieväg 2; sfi; grundläggande litteracitet; differentierad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka latiniseringen av litterata studieväg 2-nybörjarelever på sfi ur ett didaktiskt och emiskt perspektiv och närmare bestämt samla andra lärares erfarenhet kring latinisering av elever. Studien ämnar svara på frågor om de utmaningar lärare upplevt, om de anpassningar som införts och hur framgångsrika dessa var samt om vad lärare anser att de skulle ha gjort annorlunda. LÄS MER