Sökning: "Lärarstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet Lärarstudenter.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som är avgörande för blivande lärare : En kvalitativ studie av hur lärarstudenter resonerar kring val av framtida arbetsplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nelly Malko; Hanna Said; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick och förstå hur blivande lärare tänker och resonerar kring framtida val av arbetsplats i förhållande till deras uppfattningar om skolor i olika områden, faktorer som är avgörande, och hur stor inverkan skolans resurser har för dem.  I studien har vi valt att använda ett kvalitativt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. “Man får nog vara kunnig själv” : En kvalitativ studie om lärarstudenters synsätt på skolbiblioteket i sitt kommande yrke.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michelle Hägg; Jessica Ångman; [2021]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; lärarstudenter; lärare; lärarutbildningen; intervjuer.;

  Sammanfattning : The central theme of this study is the school library and how teacher students' view the integration of the library in teaching. Previous research has shown that the teacher programs lack education and knowledge on how to practically make us of the library. LÄS MER

 4. 4. Vad säger forskningen om hur lärare kan arbeta motatt skapa en mer jämställd historieundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Daniel Sinclaire; Otto Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Historia; Kvinnliga aktörer; Kvinnor; Kön; Metod; Skolverksamhet; Undervisning; Undervisningsförslag;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna kunskapsöversikt utgår från att historieämnet som diskuteras i dennauppsatsen kan uppfattas som ganska enkönad med ett påtagligt fokus på mannen icentrum, samtidigt som kvinnan ofta hamnar i ämnets periferi. Samtidigt uppmuntrasframtida lärarstudenter att ta sig an detta fenomen, utan konkreta lösningar på hur. LÄS MER

 5. 5. Andraspråkselever i SO-undervisning 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2021]
  Nyckelord :ELL; Refugee children; mother-tongue language; Social studies; Social-studies teacher; adjustments; inclusion; school.; Andraspråkselever; nyanländas behov; modersmål; SO-undervisning; SO-lärare; anpassningar; kunskap; inkludering; skola.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kunskapsöversikt är att sammanställa vad forskningen säger om hur SO-lärare kan anpassa sin undervisning för elever som inte har svenska som modersmål. Vi har därför använt oss av specifika databaser som är anpassade efter att söka efter vetenskapliga texter och som gav oss betydelsefulla resultat. LÄS MER