Sökning: "perspektivtagande"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet perspektivtagande.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Andén af Sandeberg; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; prejudice; psychological flexibility; perspective taking; compassion; diskriminering; fördomsfullhet; psykologisk flexibilitet; perspektivtagande; medkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. LÄS MER

 3. 3. Trubbel-Tove på utflykt : Ett didaktiskt arbetsmaterial för värdegrundsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Ilesanmi; Malin Román; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; Delaktighet; Demokrati; Dilemman; Förskola; Inflytande; Konflikter; Lärarhandledning; Solidaritet; Värdegrund; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Förskolan är en naturlig plats för barns begynnande demokratiska lärande då den representerar barnens samhälle. Vårt arbete tar tillvara på den potentialen och syftar till att ge förskollärare ett verktyg för värdegrundsarbete både i barngruppen och personalgruppen. LÄS MER

 4. 4. Jaha, och här sitter ni två? : En vetenskaplig essä om individen vs. gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Ilonen; [2020]
  Nyckelord :Individperspektiv; grupperspektiv; inkludering; exkludering; barn i behov av stöd; det kompetenta barnet; vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; fronesis och episteme;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar mitt agerande utifrån två olika dilemman. I det första dilemmat intar jag ett grupperspektiv och utesluter individen. Den andra situationen skildrar en händelse där jag som pedagog utför en aktivitet tillsammans med ett barn, där individperspektivet blir i fokus och gruppen utesluts. LÄS MER

 5. 5. Hur ett fågelperspektiv främjar medborgargarkommunikation : Simuleringars nytta för tjänstedesign

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Cornelia Böhm; [2020]
  Nyckelord :Tjänstedesign; Prototyper; Simulering; Desktop Walkthrough;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte hur datorsimuleringar från satellitvy kan användas i tjänstedesign, med drönarleveranser ur ett medborgarperspektiv som fallstudie. Genom användandet av forskning genom design utforskades vilken information simuleringar kan förmedla och hur de kan användas för att ta ett medborgarperspektiv. LÄS MER