Sökning: "Hållbarhetslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetslagen.

 1. 1. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 2. 2. Integrerad hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie om vad som påverkar företags val att upprätta sin hållbarhetsredovisning som integrerad eller som från årsredovisningen en avskild rapport

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Vahlberg; Elin Broman; [2020]
  Nyckelord :Integrated Sustainability Reporting; Sustainability Report; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; Institutional Theory; Agency Theory; Positive Accounting Theory; Integrerad hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; Legitimitetsteorin; Intressentteorin; Institutionell teori; Agentteorin; Positive Accounting Theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresset för hållbarhetsredovisning är något som har ökat under de senaste åren. Enligt Hållbarhetslagen är det krav på att stora företag i Sverige årligen ska upprätta en hållbarhetsrapport antingen integrerat eller som från årsredovisningen en avskild rapport. LÄS MER

 3. 3. Jämförbarhet i hållbarhetsrapporten och dess samband med företagens branschtillhörighet och styrelsens könsfördelning : En kvantitativ studie av företag på Stockholmsbörsen Large Cap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Pettersson; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Comparability; Sustainability reporting; Industry; Board diversity; Performance indicators; Level of completeness; Mandatory sustainability reporting; Global Reporting Initiative; Jämförbarhet; Hållbarhetsrapportering; Branschtillhörighet; Styrelsens könsfördelning; Resultatindikatorer; Utförlighetsnivå; Hållbarhetslagen; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : Jämförbarhet i hållbarhetsrapporten är en nödvändighet för att informationen ska vara användbar för användarna. För att främja jämförbar information ska svenska företag följa hållbarhetslagen som bygger på EU-direktivet om hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering: En studie av frivillig hållbarhetsrapportering i stora svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Lönn; Gustav Petersson; [2018-08-14]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhet; företagsstorlek; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare samtidigt som företagen har en stor påverkan på miljö och samhälle. I syfte att bekämpa klimatförändringarna och att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är det av största vikt att information om företagens hållbarhetsarbete tillgängliggörs för allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Påverkar äktheten i socialt ansvarstagande den finansiella lönsamheten i företag? : En kvantitativ studie av 280 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Adebäck; Ludvig Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; corporate financial performance; corporate social performance; ESG; authentic CSR-activities; consistent CSR; CSR-committee; Corporate social responsibility; Corporate financial performance; Corporate social performance; ESG; äkta CSR-aktiviteter; konsekvent CSR; CSRkommitté;

  Sammanfattning : Syfte: Det ställs idag högre krav på att företag inte enbart kan fokusera på att tjäna pengar utan att de också måste börja ta ansvar för miljö, samhälle och ekonomi. Till följd av de ökade kraven på företagen har vikten av begreppet Corporate social responsibility (CSR) ökat de senaste årtiondena. LÄS MER