Sökning: "företagsstorlek"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet företagsstorlek.

 1. 1. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 2. 2. Förklaringsfaktorer till variationer i effektiva skattesatser : En longitudinell studie av noterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Caveldin; Rebecca Orädd; [2020]
  Nyckelord :effective tax rates; firm size; leverage; capital intensity; R D intensity; profitability; political cost theory; political power theory; effektiva skattesatser; företagsstorlek; skuldsättning; kapitalintensitet; FoU-intensitet; lönsamhet; politiska kostnader; politisk makt;

  Sammanfattning : Syfte: Företags kassaflöden och vinster samt staters inkomster påverkas av hur mycket skatt som betalas av företag. Resultat i tidigare forskning om företagsstorlekens betydelse för effektiva skattesatser är motstridiga. LÄS MER

 3. 3. Ej revisionspliktiga med revisor : en kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision hos svenska små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oksana Avram; Mohamad Natafji; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; audit exempt; small companies; auditor-client relationship; demand for auditing; Frivillig revision; ej revisionspliktiga företag; småföretag; agentrelationer; efterfrågan på revision;

  Sammanfattning : I Sverige avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag den första november 2010. Till följd av detta beslut blev svenska små aktiebolag ej revisionspliktiga. Trots slopandet av revisionsplikten har många småföretag valt att frivilligt anlita en revisor. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : en studie om vilken påverkan bransch och storlek har på företagens hållbarhetsrapporter mellan tre branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mohamad Anouz; Aldin Zahirović; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reports; GRI; industry affiliation; company size; legitimacy theory; stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; GRI; branschtillhörighet; företagsstorlek; legitimitetsteorin; intressentteorin;

  Sammanfattning : Sociala och miljömässiga frågor är ämnen som spelar en central roll för hur synen på en hållbar och rättvis värld ska fungera i framtiden. Syftet med studien var att undersöka hur branschtillhörighet och företagsstorlek i form av antalet anställda påverkar mängden hållbarhetsinformation företag rapporterar i sina hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 5. 5. Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? : En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Sofie Andersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 13; efterlevnad; bransch; företagsstorlek; kluster; lärande; revisionsbyrå; skuldsättningsgrad; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2020 - januari Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. LÄS MER