Sökning: "företagsstorlek"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet företagsstorlek.

 1. 1. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 2. 2. Förklaringsfaktorer till variationer i effektiva skattesatser : En longitudinell studie av noterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Caveldin; Rebecca Orädd; [2020]
  Nyckelord :effective tax rates; firm size; leverage; capital intensity; R D intensity; profitability; political cost theory; political power theory; effektiva skattesatser; företagsstorlek; skuldsättning; kapitalintensitet; FoU-intensitet; lönsamhet; politiska kostnader; politisk makt;

  Sammanfattning : Syfte: Företags kassaflöden och vinster samt staters inkomster påverkas av hur mycket skatt som betalas av företag. Resultat i tidigare forskning om företagsstorlekens betydelse för effektiva skattesatser är motstridiga. LÄS MER

 3. 3. Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? : En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Sofie Andersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 13; efterlevnad; bransch; företagsstorlek; kluster; lärande; revisionsbyrå; skuldsättningsgrad; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2020 - januari Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 4. 4. Överreaktioner på den svenska aktiemarknaden : En studie av abnormal avkastning i samband med kvartalsrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Mafi; Alfred Holmström; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; kvartalsrapport; OMXS30; företagsstorlek; volatilitet;

  Sammanfattning : Publika företag har en informationsskyldighet enligt börsens regelverk, där reglerna är till för att minska informationsasymmetrin mellan marknadens aktörer. Kvartalsrapporter är en del av den information som företag är skyldiga att publicera till marknaden. LÄS MER

 5. 5. Rörlig ersättning till VD : En kvantitativ studie om de eventuella sambanden mellan rörlig ersättning och företagets lönsamhet, storlek samt andel personal anställda i utlandet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michelle Karlsson; Alexandra Nilsson Becker; Isabella Orrholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                        2020-06-08 Level:                       Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:              School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                  Alexandra Nilsson Becker (95/03/27), Isabella Orrholm (95/04/04), Michelle Karlsson (97/07/22)                                                             Title:                        Variable remuneration to the CEO Tutor:                      Esbjörn Segelod Keywords:               Variable remuneration, CEO, profitability, multinational, company size.                   Purpose:                  The purpose of the study is to investigate, in Swedish listed companies, the possible relationship between variable remuneration to the CEO and the company's profitability, the size of the company and the proportion of employees outside Sweden's borders. LÄS MER