Sökning: "företagsstorlek"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet företagsstorlek.

 1. 1. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 2. 2. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 3. 3. Kan Magic Formula generera Alpha på den Svenska aktiemarknaden efter kontroll för marknadsrisk, företagsstorlek och värdefaktor?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Widz; [2021]
  Nyckelord :Magic Formula; Anomalier; Faktorinvesteringar; Joel Greenblatt; Effektiva Marknadshypotesen; Kvantitativt investerande;

  Sammanfattning : This study intends to investigate the use of Joel Greenblatts investing strategy “Magic Formula” on the Swedish stock market for the 10-year period of last of March 2009 to last of March 2019-- a period characterized as a raging bull-market, mainly driven forward by historically low interest rates. This is done by the utilization of back testing, later comparing the returns with a benchmark(OMXSGI) as well as determining if the return can be aptly explained by the asset pricing models CAPM and Fama-French 3 factor with the use of regression analysis. LÄS MER

 4. 4. Utdelningspolicyns relevans kopplat till aktieprisvolatilitet : En kvantitativ studie av sambandet mellan utdelningspolicy och aktieprisvolatilitet på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Holmberg; Oskar Lindman; [2021]
  Nyckelord :Aktieprisvolatilitet; utdelning; utdelningsgrad; kontrollvariabler; företagsstorlek vinstvolatilitet; långsiktiga skulder; tillväxt; vinst per aktie.;

  Sammanfattning : I studien analyseras sambandet mellan aktieprisvolatilitet (SPV) och utdelningspolicy (utdelning och utdelningsgrad) för svenska företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Urvalet består av 58 företag under tidsperioden 2015-2019. Multipel regressionsanalys har tillämpats på paneldata. LÄS MER

 5. 5. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER