Sökning: "modified stakeholder model"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden modified stakeholder model.

 1. 1. PÅVERKAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FÖREKOMSTEN AV EARNINGS MANAGEMENT? : En kvantitativ studie om sambandet mellan EM och CSR bland noterade bolag i nordiska länder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Karl Brännström; Julia Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Earnings Management; Corporate Social Responsibility; Agent theory; Asymmetric information; Stakeholder Theory; Resultatmanipulering; hållbarhetsansvar; CSR-pyramiden;

  Sammanfattning : I takt med en ökad efterfrågan på information, där den finansiella informationen inte anses vara tillräcklig för att tillfredsställa företagens alla intressenter, har ett växande intresse för företagens arbete och ställningstagande gällande hållbarhetsarbete vuxit fram. Den ökande efterfrågan har medfört att fler företag väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose intressenters krav och intressen. LÄS MER

 2. 2. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan regelverken RFR 2 och K3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniella Dennerlund; Michaela Gulldén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; revenue recognition; framework; recognition; control; positive accounting theory; stakeholder theory; modified stakeholder model; key performance indicators; solidity; debt to equity ratio; return on total capital; return on equity; dividends; corporate taxation; RFR 2; K3; IFRS 15; intäktsredovisning; regelverk; recognition; kontroll; positiv redovisningsteori; intressentteorin; modifierad intressentmodell; nyckeltal; soliditet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på totalt kapital; räntabilitet på eget kapital; utdelning; bolagsskatt;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning är av stor vikt för företag och bedöms i de flesta fall vara en av de största bokföringsposterna. Olika redovisningsmetoder kan ge upphov till olika utfall vilket kan påverka de intressenter som företaget interagerar med. LÄS MER

 3. 3. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan IAS 11 och IFRS 15

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Hvitlock Hedlund; Emma Långmo; [2016]
  Nyckelord :Revenue recognition; revenue; recognition; IFRS 15; IAS 11; limited company corporate tax; dividend; dividend opportunities; key figures; stakeholder model.; Intäktsredovisning; intäkter; recognition; IFRS 15; IAS 11; aktiebolagens inkomstskatt; utdelning; utdelningsmöjligheter; nyckeltal; intressentmodell.;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning är något som berör samtliga företag gällande redovisning av alla utfördaprestationer. Hur en intäktsredovisning upprättas skiljer sig åt mellan länder vilket har mynnatut i att uppförandet av en gemensam internationell intäktsredovisningsstandard. LÄS MER

 4. 4. Fördelning av hållbart förädlingsvärde : En kvantitativ studie av svenska börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan fyra hållbarhetsdimensioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Assarsson; Patricia Ekström; [2016]
  Nyckelord :Value added; value added statement; sustainability reporting; sustainability accounting; Förädlingsvärde; förädlingsvärdemodellen; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Förädlingsvärdemodellen har enligt tidigare forskning möjlighet att redovisa företags hållbara ansvarstagande på ett systematiskt och reglerat sätt vilket gör arbetet med hållbarhet möjligt att revidera och jämföra.Studiens syfte är att empiriskt testa en modifierad förädlingsvärdemodell och analysera svenska börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan fyra hållbarhetsdimensioner. LÄS MER

 5. 5. SOU 2015:8 – En studie över intressenternas attityder till en ny företagskategori samt ny årsredovisningslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Samuel Ekdahl; Stefan Swiatek; [2016]
  Nyckelord :Keywords: EU- Directive 2013 34 EU; SOU 2015:8; micro-entities; annual accounting acts; stakeholder theory; principal agent theory; legitimacy theory.; EU-direktiv 2013 34 EU; SOU 2015:8; mikroföretag; ÅRL; BFL; intressentteori; principal - agentteori; legitimitetsteori.;

  Sammanfattning : Inom EU pågår ett ständigt arbete med harmonisering av lagar i syfte att utforma och införa lagstiftning av högsta kvalitet, samtidigt som hänsyn tas till att de administrativa bördorna står i proportion till deras nytta. Med detta som bakgrund har EU arbetat med att främja lättnader för små och medelstora företag på internationell såväl som nationell nivå, vilket resulterade i en revision av de egna direktiven. LÄS MER