Sökning: "modified stakeholder model"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden modified stakeholder model.

 1. 1. The Link between CSR and Earnings Management : A Quantitative Study in the Manufacturing Sector of the EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Dijkstra; Bereket Gebregiorgis; [2020]
  Nyckelord :corporate social responsibility; earnings management; stakeholder theory; agency theory; accruals;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this thesis is to examine the link between CSR and EM in the EU manufacturing sector. The former is measured by ESG scores whereas the latter is approximated by discretionary accruals. Moreover, the corporate governance theories of stakeholder and agency are used as starting points. LÄS MER

 2. 2. Har valet av revisor en betydande roll för resultatmanipulering i mindre bolag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Hedström; Kristin Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; agency theory; stakeholder theory; positive accounting theory. Modified jones model; Resultatmanipulering; mindre bolag; agentteorin; intressentteori; positiv redovisningsteori; modifierade Jones modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Resultatmanipulering inträffar när bolagets ledning väljer att vilseleda intressenterna om bolagets ekonomiska ställning. När revisionsplikten för mindre bolag avskaffades 2010 valde övervägande del av bolagen bort revisor. Trots att forskning visar att revisorns granskning fyller en viktig roll för bolagets intressenter. LÄS MER

 3. 3. PÅVERKAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FÖREKOMSTEN AV EARNINGS MANAGEMENT? : En kvantitativ studie om sambandet mellan EM och CSR bland noterade bolag i nordiska länder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Karl Brännström; Julia Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Earnings Management; Corporate Social Responsibility; Agent theory; Asymmetric information; Stakeholder Theory; Resultatmanipulering; hållbarhetsansvar; CSR-pyramiden;

  Sammanfattning : I takt med en ökad efterfrågan på information, där den finansiella informationen inte anses vara tillräcklig för att tillfredsställa företagens alla intressenter, har ett växande intresse för företagens arbete och ställningstagande gällande hållbarhetsarbete vuxit fram. Den ökande efterfrågan har medfört att fler företag väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose intressenters krav och intressen. LÄS MER

 4. 4. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan regelverken RFR 2 och K3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniella Dennerlund; Michaela Gulldén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; revenue recognition; framework; recognition; control; positive accounting theory; stakeholder theory; modified stakeholder model; key performance indicators; solidity; debt to equity ratio; return on total capital; return on equity; dividends; corporate taxation; RFR 2; K3; IFRS 15; intäktsredovisning; regelverk; recognition; kontroll; positiv redovisningsteori; intressentteorin; modifierad intressentmodell; nyckeltal; soliditet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på totalt kapital; räntabilitet på eget kapital; utdelning; bolagsskatt;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning är av stor vikt för företag och bedöms i de flesta fall vara en av de största bokföringsposterna. Olika redovisningsmetoder kan ge upphov till olika utfall vilket kan påverka de intressenter som företaget interagerar med. LÄS MER

 5. 5. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan IAS 11 och IFRS 15

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Hvitlock Hedlund; Emma Långmo; [2016]
  Nyckelord :Revenue recognition; revenue; recognition; IFRS 15; IAS 11; limited company corporate tax; dividend; dividend opportunities; key figures; stakeholder model.; Intäktsredovisning; intäkter; recognition; IFRS 15; IAS 11; aktiebolagens inkomstskatt; utdelning; utdelningsmöjligheter; nyckeltal; intressentmodell.;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning är något som berör samtliga företag gällande redovisning av alla utfördaprestationer. Hur en intäktsredovisning upprättas skiljer sig åt mellan länder vilket har mynnatut i att uppförandet av en gemensam internationell intäktsredovisningsstandard. LÄS MER