LANDSBYGDEN OCH URBANISERINGEN En ideologianalys av Socialdemokraternas och Centerpartiets landsbygdspolitik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie syftar till att utreda ideologiska skiften hos Socialdemokraterna ochCenterpartiets landsbygdspolitik över tid. Uppsatsen tar avstamp i landsbygden sompolitikområde och dess sammanhängande med urbaniseringen. Landsbygdspolitiken är unik isitt område att Centerpartiet och Socialdemokraterna kämpar mot ett gemensamt mål där de vill ta itu med konflikten mellan landsbygd och stad samt utjämna de skillnader som råder. Samtidigt så fortgår urbaniseringen och väljarunderlaget minskar. Eventuella ideologiska skiften analyseras genom en ideologianalys av tre stycken partiprogram från vardera parti. Partiprogrammen är valda utifrån tanken om en gemensam tidpunkt för båda partierna. Analysredskapet som används är idealtyper vilka är formade av de politiska ideologierna Agrarianism, Liberalism och Reformistisk Socialism. Dessa appliceras sedan påpartiprogrammen i den form av att programmen placeras in i idealtyps tabeller för att seeventuella skiften över tid och möjliga likheter mellan partierna. Dessa formas utifrån de treaspekterna vilka är grundade på Marie Demkers teori om verklighetsuppfattning, strategi ochutopi. I uppsatsen så visar detta på ideologiska skiften vilket anses besvara de frågeställningarsom ställts och som utgör grunden för uppsatsen. Vidare kan det ses skiften underurbaniseringens gång där mer liberala idéer har tagit plats i partiprogrammen. Dessa idéerfinns i båda partierna och visar en förändring i partiideologin men den tydligaste förändringenfinner man hos Centerpartiet. Likheter mellan partierna i form av ett konvergerat mål finnsmen försvinner vid det sista partiprogrammet 2013.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)