Sökning: "critical success factors strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden critical success factors strategy.

 1. 1. The Influence of Pricing Strategy on the Growth of SMEs : A Case Study in Liberia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Dewah Netta Jackson; Ohabuike Joshua Ajuro; [2023]
  Nyckelord :Pricing; Influencing of pricing strategy; SMEs growth; Liberia;

  Sammanfattning : Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in the economic development of any nation. However, due to various challenges, including government policies, cost of production, competition, and market demand, SMEs often struggle to survive and grow. Pricing strategy is one of the critical factors determining SMEs' success. LÄS MER

 2. 2. The Importance of a well-functioning management System and Communication in Achieving Organizational Success

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Victoria Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Communication; continuous improvements; management system; quality; leadership; organizational structure; organizational strategy; Kommunikation; ständiga förbättringar; ledningssystem; kvalitet; ledarskap; organisationsstruktur; organisationsstrategi;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate the various factors that impact the management system, organizational structure, communication, and growth and how the management system can improve organizational outcomes. To achieve this, a case study approach was used, with 134 employees from the organization invited to participate in the questionnaire to share their perceptions of the management system. LÄS MER

 3. 3. How Venture Capital Could Use Large Language Models to Screen Sustainability Impact Startups

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Måns Vilhelm Tivenius; Karl-Gustav Elf; [2023]
  Nyckelord :Large Language Models; Venture Capital; Impact Investing; Prompt Engineering; GPT-4; ChatGPT; Impact; Sustainability; Artificial Intelligence; Startup success; Impact startup; Impact measurement; Screening; AI for good; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study investigates the potential of large language models (LLMs), such as ChatGPT, to aid venture capitalists in the screening of startups that maximize sustainability impact. To determine the scope that maximizes impact for venture capitalists' and to identify effective screening criteria, the study utilized theoretical research and interviews. LÄS MER

 4. 4. Beyond Borders: The Ability of FMCG Companies Leveraging their Internal Capabilities Internationally

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olli Autere; Jacob Sandnes; [2023]
  Nyckelord :Internationalization; Internal capabilities; go-to-market strategy; External factors; product success; Business and Economics;

  Sammanfattning : The advent of globalization has emphasized the importance of effective internationalization strategies for Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) companies. This research seeks to explore the internal capabilities of FMCG firms, examining how they can be refined, developed, and utilized for more effective internationalization. LÄS MER

 5. 5. Lärande från företagssammanslagningar  En undersökning om nyckelfaktorer för framgång

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Lojain Bakkour; Hamza Elewe; [2023]
  Nyckelord :Fusion; Merger and acquisition; Success factors; leadership.; Fusion; Ledarskap; Sammanslagningar; förvärv; Kvalitet.;

  Sammanfattning : Företagssammanslagningar kan vara en avgörande strategi för företag att växa och nå nya höjder av framgång. Men att genomföra en sammanslagning är en invecklad process som kräver noggrann planering för att lyckas. Vår undersökning syftade till att hitta nyckelfaktorerna som kan leda till en lyckad sammanslagning. LÄS MER