Sökning: "critical success factors strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden critical success factors strategy.

 1. 1. Improving capacity planning in outsourced manufacturing through sales and operations planning: A case study at Axis Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Lukas Andersson; Mikael Janslätt Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Capacity planning; Strategic capacity planning; Manufacturing; Outsourcing; Sales and operations planning; S OP; Electronic manufacturing services; EMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how capacity planning in outsourced manufacturing can be improved through sales and operations planning (S&OP). The master’s thesis was done in collaboration with Axis Communications AB, where the capacity planning and S&OP processes were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Balanserade styrkort i små och medelstora företag : Styrkor, svagheter, fallgropar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Edit Svensson; Frida Winter; [2022]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; BSC; Small and medium-sized enterprises; SME; Management Accounting; Business Management; Performance Measurement; Strategy Implementation; Balanserat styrkort; BSC; Små och medelstora företag; SME; Ekonomistyrning; Verksamhetsstyrning; Prestationsmätning; Strategiimplementering;

  Sammanfattning : Titel: Balanserade styrkort i små och medelstora företag - Styrkor, svagheter, fallgropar och framgångsfaktorer Forskningsfrågor:  - Hur kan balanserade styrkort tillämpas i små och medelstora företagi Sverige? - Vilka är det balanserade styrkortets främsta styrkor och svagheter i små och medelstora företag? - Vilka faktorer kan vara avgörande för det balanserade styrkortets framgång i små och medelstora företag? Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur balanserade styrkort framgångsrikt kan tillämpas i små och medelstora företag i Sverige. Metod: Studien har genomförts med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en infrastruktur för ständiga förbättringar : En fallstudie hos ett snabbväxande företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Eleonore Höddelius; Olivia Nordström; [2022]
  Nyckelord :Ständiga förbättringar; Infrastruktur;

  Sammanfattning : The concept of continuous improvement has a critical part in quality development. Even though there is a greater understanding of the importance of working with continuous improvements, the concept is often perceived as problematic to implement and to work with in the long term. LÄS MER

 4. 4. Backsourcing, en lösning för outsourcingproblem : Fallstudie vid industriföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Abdullahi Mohamed; Arslanbek Abasov; [2022]
  Nyckelord :Backsourcing;

  Sammanfattning : Abstract The thesis is a qualitative study of outsourcing and Insourcing/backsourcing. When developing strategies, managers need to decide between buying (outsourcing) or manufacturing (insourcing) various activities within the company. LÄS MER

 5. 5. Integrating Cyber-Physical Systems in large manufacturing organizations : Analyzing organizational challenges and digital transformation strategy for integrating Cyber-Physical Systems in the welding process

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonatan Wikström; Fredrik Gedda; [2022]
  Nyckelord :Cyber-physical systems; Digital transformation; Digital transformation strategy; Digital transformation maturity; Welding process;

  Sammanfattning : In the industrial sector, next generation technologies are being rapidly developed. One of the promising technologies is cyber-physical systems which are being used to revolutionize the welding process. LÄS MER