Sökning: "vårdnadshavares upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden vårdnadshavares upplevelse.

 1. 1. Det osynliga barnet. Vårdnadshavare till flickor med autism och deras relation till grundskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Gunnel Troberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :autism; ADHD; flickor; grundskolan; vårdnadshavares upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract: This study aims to enhance our understanding of how caregivers of girls with autism perceive their relationship with primary schools. The study aims to, by providing valuable insights into how these caregivers can collaborate with schools, to take preventive measures and promote favourable conditions for girls with autism. LÄS MER

 2. 2. Vad sägs vid utvecklingssamtalet? : Ett utvecklingsarbete med fokus på förskolans samtalsunderlag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anna Waldén; [2023]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; förskola; samtalsunderlag; utvecklingsarbete; diskursanalys; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Utvecklingssamtal mellan pedagog och vårdnadshavare är främst förskollärarens ansvar att förbereda och genomföra. Trots den frihet som läroplanen ger kring hur samtalen görs är min upplevelse att utvecklingssamtal är ett relativt osynligt utvecklingsområde i förskolan. LÄS MER

 3. 3. “För ett och ett halvt år sedan gick jag in i väggen men det är ganska normalt när man har ett barn med särskilda behov” : En kvalitativ studie om samhällsstödet för vårdnadshavare till barn med LSS-insatser i relation till ekonomi och mående

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Eyob; Romejsa Abubeker; [2023]
  Nyckelord :Guardian; Intellectual disability; Disability; Autism; LSS; Support; Vårdnadshavare; Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionsnedsättning; Autism; LSS; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara vårdnadshavare till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning - och/eller autism kan vara ett krävande arbete. I många fall handlar det om att ansvara för barn med omfattande omvårdnadsbehov som vida överstiger det normala både vad gäller barnets intellektuella utveckling och barnets förmåga till sociala interaktioner. LÄS MER

 4. 4. Myndigheters ansvar för barn medhemmasittarproblematik : -Vårdnadshavarnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Alex Davidsson; Isabell Svensson; [2023]
  Nyckelord :School refusal behavior; collaboration; guardians’ experience; authorities; Hemmasittare; samverkan; vårdnadshavares upplevelse; myndigheter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur vårdnadshavare till barn medhemmasittarproblematik upplever samverkan mellan skola, socialtjänst och andra verksammaaktörer som berör ärendet, samt hur vårdnadshavarna upplever verksamheternas ansvar förderas barns problematik. Studiens mål är att förse en ökad förståelse för hur en sådansamverkan kan se ut och upplevs från vårdnadshavarnas perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vårdnadshavares uppfattningar om förskoleuppdraget : - en intervjustudie för att uppmärksamma vårdnadshavares perspektiv på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Eriksson; Lina Henriksson; [2023]
  Nyckelord :delaktighet och inflytande; dialog; omsorg; undervisning; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadshavares uppfattningar om förskoleuppdraget samt deras upplevelse av möjlighet till delaktighet och inflytande. Studien genomförs eftersom det framkommit att vårdnadshavarnas perspektiv är underrepresenterat i forskning kring förskolan. LÄS MER