Sökning: "Soha El-Ayneine"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Soha El-Ayneine.

  1. 1. Övergång mellan förskola och förskoleklass för elever i behov av särskilt stöd. - En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelser av delaktighet och samverkan

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Soha El-Ayneine; Maria Löfstrand; [2024-02-15]
    Nyckelord :övergång mellan förskola och förskoleklass; barn och elever i behov av särskilt stöd; vårdnadshavare; delaktighet; samverkan;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och samverkan vid övergång mellan förskola och förskoleklass. Urvalet är vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER