Övergång mellan förskola och förskoleklass för elever i behov av särskilt stöd. - En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelser av delaktighet och samverkan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och samverkan vid övergång mellan förskola och förskoleklass. Urvalet är vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. Forskningsfrågor i studien handlar om att undersöka vårdnadshavares upple velser av förhållningssätt, bemötande samt kommunikation vid övergång. Studien utgår från en fenomenologisk ansats samt kvalitativ metod. Fem teman framgår av resultat; ‘delaktighet vid utformande av individuell plan i kombination med vardaglig kommunikation’, ’samver kan mellan professioner’, ’kompetens’, ‘driv’ samt ‘förtroendefulla relationer’. I samtliga te man framkommer hur bemötande, förhållningssätt och kommunikation präglat av lyhördhet, förståelse och kompetens har betydelse för hur delaktighet och samverkan upplevs av vård nadshavare. Slutsats dras om att övergång för vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd innebär en komplex process med risk för ökad oro. Vidare dras slutsats om hur denna oro kan minska genom utökad delaktighet och samverkan. I studien påvisas vårdnadshavares be hov av att vara med vid utformandet av en individualiserad övergång för att upplevelse av delaktighet ska öka. Vårdnadshavares upplevelser av att behöva driva i övergång framgår också. Utifrån detta dras slutsats om hur vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd, inte bara behöver stöd i förberedande syfte utan genom hela övergångsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)