Sökning: "Digital kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 1136 uppsatser innehållade orden Digital kompetens.

 1. 1. Digitalisering av ekonomibranschen. Ekonomers attityd till digitalisering inom ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Hugosson; Cajsa Sveningsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :digitalisering; ekonomi; ekonomibranschen; individ; yrkesroll; förändring; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitalisering är något som förändrar yrken och samhället i stort. Ekonomibranschen är i ständig förändring till följd av just digitalisering. Även om det ses som nödvändigt kan attityden till denna förändring variera hos ekonomer. LÄS MER

 2. 2. RELIABILITET OCH VALIDITET I OLIKA MÄTNINGSMETODER FÖR MÄTNING AV SVÅRLÄKTA SÅR. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Behnaz Marandi; Jennifer Trigueros Cobos; [2024-01-29]
  Nyckelord :Sår; Svårläkta sår; Sjuksköterskor; Dokumentation; Datainsamling; Sårmätning; Sårmätningsmetod; Validitet; Reliabilitet; Linjär mätning; Planimetri-system; Digital bildbehandling; Tredimensionella metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår utgör ett globalt hälsoproblem och påverkar tusentals människor årligen. Sår kräver noggrann övervakning och behandling för att undvika allvarliga komplikationer. Det uppskattas att cirka 40 000 människor i Sverige har svårläkta sår. LÄS MER

 3. 3. AI-readiness inom livsmedelsbranschen : En kartläggning av nordiska livsmedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Holmberg; Julia Nordgren; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI-readiness; AI-technology; TOE-model; food industry; the Nordic; Artificiell Intelligens; AI-readiness; AI-teknik; TOE-modellen; livsmedelsindustrin; Norden;

  Sammanfattning : Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar i framtiden, varav en är att erbjuda och producera livsmedel till en växande population på ett hållbart sätt. Ett sätt att övervinna denna utmaning är att implementera AI-teknik som kan användas för att effektivisera och främja hållbar utveckling inom livsmedelsindustrin. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om digitala verktyg i läs- och skrivundervisning : Hjälpmedel eller stjälpmedel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Andersson; Emelie Lilja; Amelie Oldenburg; [2024]
  Nyckelord :Digital tools aids mediums; literacy; digital competence; dedication and firstlanguage education.; Digitala verktyg; läs- och skrivinlärning; digital kompetens; engagemang ochsvenskundervisning.;

  Sammanfattning : Det svenska samhället går åt ett allt mer digitaliserat håll. På grund av det ställs skolan införutmaningar kring användandet av digitala verktyg i undervisningen. En het debatt har blossatupp kring huruvida de digitala verktygen är gynnsamma för elevers läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 5. 5. Musiklärares arbete med digitala verktyg i högstadiet : en studie om musiklärares uppfattningar kring digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Samuel Bryant; [2024]
  Nyckelord :digitala verktyg; musiklärare; högstadiet; artefakt; mediering;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker fem musiklärares uppfattningar om digitala verktyg och på vilka sätt de digitala verktygen kan användas i högstadiets musikundervisning. Grundskolans läroplan beskriver att digitala verktyg ska användas i musikundervisningen i grundskolan och föreliggande studie undersöker på vilket sätt dessa digitala verktyg används i praxis samt musiklärarnas uppfattningar kring användandet av dessa. LÄS MER