Sökning: "Cajsa Sveningsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cajsa Sveningsson.

  1. 1. Digitalisering av ekonomibranschen. Ekonomers attityd till digitalisering inom ekonomibranschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elsa Hugosson; Cajsa Sveningsson; [2024-02-20]
    Nyckelord :digitalisering; ekonomi; ekonomibranschen; individ; yrkesroll; förändring; attityd;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitalisering är något som förändrar yrken och samhället i stort. Ekonomibranschen är i ständig förändring till följd av just digitalisering. Även om det ses som nödvändigt kan attityden till denna förändring variera hos ekonomer. LÄS MER