Sökning: "Intellektuell funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade orden Intellektuell funktionsnedsättning.

 1. 1. De ”betyger” ingenting. En intervjustudie kring några elevers förståelse och upplevelse av betyg i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Larsson; Annika Carlsson; [2023-02-14]
  Nyckelord :betyg; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Betyg och betygssättning i särskolan har visat sig vara motsägelsefullt. Betygsystemet i särskolan är på ytan likadant som övriga skolans men är modifierat på flera punkter. Det leder till flera problem kring dess användande och användbarhet. LÄS MER

 2. 2. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 3. 3. "Om inte vi ser dem, vem gör det?" : En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare möter våldsutsatta kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annie Lindquist; Majmona Susoho; [2023]
  Nyckelord :Social worker; intimate partner violence; intellectual disability; needs; discretion; Socialarbetare; våld i nära relation; intellektuell funktionsnedsättning; behov; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Intimate partner violence (IPV) is a social problem that affects both the person living with IPV, but also has its consequences in society. One group that has an additional vulnerability to being exposed to IPV is women with an intellectual disability. LÄS MER

 4. 4. Laborativt material i matematikundervisningen inom grundsärskolan : En studie om hur och varför lärare i grundsärskolan använder laborativt material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Madeleine Vikgren; [2023]
  Nyckelord :Laborativt material; grundsärskola; matematikundervisning; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att erhålla djupare förståelse för betydelsen av att använda laborativt material vid undervisning i matematik inom grundsärskolan. Undersökningen gjordes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sex lärare som undervisar i matematik på grundsärskolan deltog. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares dilemma med bemötande och inkludering i förskolan : En kvalitativ studie om inkludering och bemötande av barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Tuva Myckelberg; [2023]
  Nyckelord :Teacher s competence; conduct; children with intellectual disabilities; inclusion; everyday situations; Lärarens kompetens; bemötande; barn med intellektuell funktionsnedsättning; inkludering; vardagssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka kompetenser som finns hos förskollärare inom förskolans verksamhet för att bemöta och inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning i vardagssituationer. En kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få information och kunskap om förskollärares syn på kompetenser, bemötande och inkludering kring arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER