Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Idrottslärares uppfattning om undervisning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Karolina Palonek; Caroline Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; NPF; Neuropsykiatriskfunktionsnedsättning; Skola; Idrott; Lärare; Inkludering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med elever samt elevgrupper med NPF i den ordinarie undervisningen och hur detta fungerar i praktiken. De centrala frågorna är: hur arbetar idrottslärare med elever med NPF? och hur upplever idrottslärare att arbetet med elever med NPF i ordinarie undervisningsgrupper fungerar i praktiken?  Metod Med utgångspunkt från frågeställningen utgick studien från ett kvalitativt tillvägagångsätt där intervjuer gjordes på sex stycken idrottslärare från grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattning om hur idrottslärare jobbar med motivation inom ämnet idrott & hälsa : En intervjustudie på avancerad nivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :André Lopez; Anton Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :SDT; Motivation in education; Motivation;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från frågeställningen hur upplever gymnasieelever att lärarna i idrott och hälsa arbetar med motivation i sin undervisning? Syfte Studiens syfte är undersöka hur elever som går sista året på gymnasiet upplever att deras lärare arbetar med motivation under lektionerna i den vardagliga skolverksamheten. För att besvara frågeställningen användes följande underfrågor; Vad motiverar eleverna i ämnet idrott och hälsa? Tror eleverna själva att det går att motivera alla elever i skolan? Tror eleverna att det är ett medvetet eller omedvetet arbete med motivation från lärarna? Upplever eleverna ämnet idrott och hälsa som motiverande?   Metod Studien är av en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Relativ ålderseffekt och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan elevers relativa ålder och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Albin Berg; Douglas Askman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose of study This quantitative cross-sectional study aimed to explore the relationship and differences between time of birth and students’ Sense of Coherence (SOC) in physical education within the Swedish upper secondary school. Previous research has proven a connection between annual time of birth and success in sports and school, which is termed Relative Age Effect in research and means that relatively older students and athletes possess a higher probability to reach success. LÄS MER

 4. 4. Jakten efter likvärdighet i Stockholms grundskolor : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser kring målsättningar, tillämpningar och påverkande faktorer.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Kevin Leek; Kirsti Kalliokoski; [2022]
  Nyckelord :Equivalence Objectives Goals Purpose Teachers PE teachers Physical education PE Frame factors View Interpretation Attitud Curriculum theory Curriculum; Likvärdighet Målsättning Målsättning Syfte Lärare idrottslärare Idrott och hälsa Ramfaktorer Uppfattning Tolkning Attityd Läroplansteori Läroplan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i Stockholmsområdet tolkar målsättningar i ämnet idrott och hälsa utifrån styrdokumenten, samt hur dessa tillämpas i undervisning i förhållande till påverkansfaktorer för att sträva efter en likvärdig undervisning. Frågeställningarna är: (1)Vilka målsättningar har lärare i ämnet? (2)Hur arbetar lärare för att uppfylla dessa mål och sträva efter en likvärdig undervisning? (3)Vilka faktorer påverkar lärares mål med undervisning?   Metod:  Eftersom studien syftar till att undersöka lärarnas tolkningar och upplevelser valdes en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare värderar och arbetar med motoriken i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filip Velin; Victor Kirstein; [2022]
  Nyckelord :Motorik; Elever; Pedagoger; Idrott och Hälsa;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi bildat oss en uppfattning om stora skillnader kring motoriken hos barn och ungdomar. Eftersom vår utbildning sker både teoretiskt och praktiskt har vi fått erfarenhet om hur området kan behandlas från teori till praktik genom bland annat vår verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER