Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Idrott på schemat : En kvalitativ och kvantitativ studie om hur elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsa i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Reuterstrand; Nalin Yesilgül; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; årskurs 3; uppfattning; egenvärde; investeringsvärde; fenomenografi; individuell konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsas syfte att vara, egenvärde respektive investeringsvärde. Samt synliggöra om det finns ett samband mellan elevers egna fysiska aktiviteter utanför skolan kopplat till vad de uppfattar som idrottsämnets syfte. LÄS MER

 2. 2. Mycket fysisk hälsa, lite psykisk hälsa och ännu mindre social hälsa : En kvalitativ studie om undervisning i hälsa inom ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sanna Bäckman; Johanna Holmer; [2023]
  Nyckelord :idrott; fysisk; psykisk; social; hälsa; hälsoundervisning; skolan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker undervisning i hälsa inom ämnet idrott och hälsa på högstadienivå, vilket angår flera perspektiv på undervisning i hälsa. Detta inkluderar (1) undervisning i hälsa utifrån Lgr 22 och aspekterna fysisk- psykisk- och social hälsa, varav även (2) idrottslärares kunskaper för att realisera undervisning i hälsa berörs. LÄS MER

 3. 3. Exponerad, känslig och otrygg miljö : Elevers perspektiv på att byta om och duscha i samband med idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Hanna Karlsson; Marcus Söder; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett relativt stort antal elever deltar inte aktivt under lektionerna i ämnet idrott och hälsa på grund av olika anledningar. Syftet med denna studien var att undersöka varför elever väljer att inte byta om eller duscha i samband med lektionerna. LÄS MER

 4. 4. ”425 Burpees” eller ”psykisk ohälsa” ldrott och hälsas antagonister : Gymnasielärares upplevelser av elevers frånvaro, närvaro och aktivt deltagande i Idrott & hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Carina Blombäck; Arman Popal; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Frånvaro; Närvaro; Aktivt deltagande; Motivationsteori; Ramfaktorteori; Tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning  Syftet med studien är att undersöka ur ett lärarperspektiv, på vilka sätt gymnasielärare uppfattar att elever är frånvarande, närvarande respektive deltar i ämnet Idrott och hälsa. De frågeställningar som undersöktes i studien är: I vilken mån uppfattar lärare att elevernas bakgrund påverkar elevers frånvaro, närvaro och deltagande i Idrott och hälsa? Hur uppfattar lärarna elevernas motivation spelar roll för frånvaro, närvaro och aktivt deltagande i ämnet? Samt, hur uppfattar lärarna att yttre omständigheter påverkar frånvaro, närvaro och aktivt deltagande?  Metod  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Elevers förflyttningar före och efter idrottslektioner – mer än bara förflyttningar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Andreas Isaksson; [2023]
  Nyckelord :förflyttningar; Idrott och hälsa; kunskapsutveckling; relationer; välmående;

  Sammanfattning : På platser utanför de formella undervisningssituationerna har skolan inte alltid insyn i de kunskaper och värderingar som förmedlas, eftersom skolpersonal inte alltid är närvarande. Sådana platser kan vara de förflyttningar och övergångar som eleverna gör mellan olika platser i samband med idrottslektioner. LÄS MER