Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Flickor och pojkars önskemål gällande innehållet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Ellinor Ohlsson; Kofi Adanuvor; [2021]
  Nyckelord :Elever; Genus; Idrott och hälsa; Könsnormer;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bildat en uppfattning om att det finns skillnader i flickor och pojkars intressen inom ämnet idrott och hälsa. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka fysiska aktiviteter som elever i högstadiet önskar att ämnet idrott och hälsa ska innehålla. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 4. 4. 23 år av ämnet Idrott och hälsa : En statistisk slutbetygsjämförelse mellan pojkar och flickor från Lpf94 och Lgy11 i ämnet Idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Leo Gustafsson; Jarl Henrik; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Det syfte som denna studie har är att ta reda på om den generella uppfattning som finns i samhället att flickor presterar bättre i skolan även gäller i ämnet Idrott och hälsa under läsåren 1996/1997 till 2018/2019 under läroplanerna Lpf94 samt Lgy11. Slutbetygen som kommer granskas i studien är betygen IG och MVG från Lpf94 samt betygen F och A från Lgy11. LÄS MER

 5. 5. En studie om Barnkonventionen som lag : Idrottsledares uppfattning och förhållningssätt om Barnkonventionen som lag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ludvig Dahlbeck; Måns Nilsson; [2021]
  Nyckelord :CRC; child rights; leadership; national law; Barnkonventionen; barnrätt; ledarskap; nationell lag;

  Sammanfattning : Barnkonventionen instiftades som en ny lag i Sverige i januari år 2020. Syftet med denna studie var att studera den nya lagen och dess eventuella påverkan gällande idrottsledares arbets- och förhållningssätt. Studien tar utgångspunkt utifrån teorier inom ledarskapet som används för underlag till analysen och diskussionen. LÄS MER