Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. "Man måste få misslyckas för att lyckas" : En studie om idrottstränares syn på tidig elitsatsning inom barnidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jonathan Rahmqvist; Jonathan Wiklund Uljons; [2019]
  Nyckelord :tävlingsmoment; barnidrott; idrottstränare; press; styrdokument; riktlinjer; press; föräldrar; elitsatsning;

  Sammanfattning : Idrott förefaller vara en viktig del av barns liv och utveckling. Tre av fyra barn i åldrarna 7-12 år är aktiva inom föreningsidrotten. Ett problem inom idrotten idag är att tidig elitsatsning blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 3. 3. Idrottslärares uppfattning om dans i skolan : Idrottslärares uppfattning om det centrala innehållet "rörlighet till musik samt dans"

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Gustaf Elgh; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; genus; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Dans ska enligt läroplanen ingå i ämnet Idrott och hälsa. Den enskilde läraren avgör hur och vad dansmomentet ska innehålla. Syftet med denna studie var att utforska idrottslärares arbete med dans i sin undervisning. En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät. LÄS MER

 4. 4. "Prestationsångest: gör om när du får ett B" : En studie om elevers uppfattning och upplevelse av stress, prestationsångest och betygshets i skolämnet Idrott och Hälsa.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Hanna Stange; [2019]
  Nyckelord :stress; performance anxiety; grading; school sports; stress; prestationsångest; betygshets; skolidrott;

  Sammanfattning : Pupils today put high demands on their performance and getting good results is something that has become like an obsession. Stress in school and performance anxiety is something that is often addressed in television, social media and in newspapers. LÄS MER

 5. 5. Jobbiga aktiviteter inom Idrott och Hälsa : En kvantitativ enkätstudie om aktiviteter och undervisningsmoment i Idrott och Hälsa som gymnasieelever upplever som mentalt jobbiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Markus Holmgren; [2019]
  Nyckelord :gender perspective; Physical Education; sports activities; teaching content; genusperspektiv; Idrott och Hälsa; idrottsaktiviteter; undervisningsinnehåll;

  Sammanfattning : Idrott och Hälsa är ett skolämne som innehåller en mängd olika aktiviteter och moment i undervisningen. Studier visar att många av dessa aktiviteter och moment kan upplevas som jobbiga av deltagande elever. LÄS MER