Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Tankar kring kolhydrater hos kvinnliga kampsportare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sara Johansson; Linnea Nilsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :kvinnliga kampsportare; kolhydrater; inställning; förklarande faktorer;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Daniel ArvidssonExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 2. 2. Idrottslärarnas inställning till styrketräning för högstadieelever

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rahim Najafi; [2018]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Denna studie syftar till att undersöka svenska idrottslärares inställning till styrketräning. Jag undersöker ett antal lärares inställning till styrketräning i idrottsämnet på högstadienivån och konstaterar att alla har en positiv syn men att det finns en viss skepsis mot styrketräning på gym. LÄS MER

 3. 3. ”…MEN ALLA I KLASSEN TYCKER ATT SPÖKBOLL ÄR JÄTTEROLIGT” : Lärares upplevelser av pojkars maskulinitetsskapande på idrottslektionen och hur det tar sig uttryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellinor Andersson; Mayah Varmin; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; könsroller; hegemoni; identitet; identitetsutveckling; normer; ungdomar; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie har som syfte att undersöka lärares uppfattning om hur maskulinitet formas och tar sig uttryck hos högstadiepojkar under idrottslektionen. Studien grundar sig på fyra semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar högstadieelever i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Yngre elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa : En undersökning av vad elever i årskurs två lär sig samt upplever att de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Kunskap; Kunskapsutveckling; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 2 uppfattar ämnet idrott och hälsa. Dels hur eleverna uppfattar ämnets syfte och vad de anser att ska lära sig men samtidigt vad de egentligen lär sig i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Mindre och mindre tänker jag på att det är olika kön på eleverna : en kvalitativ studie om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriel Özkan; Felicia Rydstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa. Studiens frågeställningar är -          Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och förhållningssätt till normkritisk undervisning? -          Hur arbetar de i praktiken? Metod Vi har utfört kvalitativa intervjuer genomförda med fyra olika lärare i ämnet idrott och hälsa från fyra olika skolor undervisande i olika årskurser. LÄS MER