Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Elevers deltagande på idrott- och hälsalektioner : En kvalitativ studie av lärare som undervisar på gymnasienivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linn Essving; Eveline Kjetselberg; [2020]
  Nyckelord :Truancy; absenteeism; physical activity; physical education; strategies; Skolk; icke-deltagande; frånvaro; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; strategier;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att ta reda på vad gymnasielärare inom ämnet idrott och hälsa har för uppfattning gällande gymnasieelevers frånvaro och icke-deltagande på idrott- och hälsalektioner samt vad de tror att det kan finnas för orsaker till att elever inte alltid deltar. I studien ska det även undersökas vad lärarna har för strategier för att öka elevernas delaktighet och minska frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Elevers relation till skolämnet idrott och hälsa beroende på uppväxtplats : En jämförande studie studie mellan elever på en landsbygdsskola och en stadsskola och deras uppfattning om ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; socioekonomisk status; idrottshabitus; idrottskapital; plats; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine if pupils who lives at different places and goes to different schools affects their attitude towards physical education and health. To understand if place affects has the socioeconomic status, the pupils and the parents attitude towards physical activity been analyzed. LÄS MER

 3. 3. ”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?” : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ericsson Dan; Kryzanauskas Lukas; [2020]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; genus; beröring; exponering; didaktik; högstadiet; pragmatismen;

  Sammanfattning : Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. På elevernas planhalva -En kvalitativ intervjustudie som belyser högstadieelevers normföreställningar om ämnet Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Micaela Lööf; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kursplanen för Idrott och hälsas står det beskrivet att elever förväntas kunna ta ställning till hur deras val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön. Ytterst lite forskning har bedrivits med syfte att belysa Idrott och hälsas ämnesinnehåll utifrån flickor och pojkars uppfattningar och önskemål, samt huruvida innehållet är kopplat till elevernas normföreställningar. LÄS MER

 5. 5. ”Det får mig att tänka mycket. Det är samma sak som när jag är i duschen” : En studie om ungdomars upplevda motiv och hinder för utevistelse i naturen på fritiden och i skolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Kevin Rohlin; Karl Dagnesjö; [2020]
  Nyckelord :friluftsliv; fritid; ungdomar; friluftlivsvanor; utevistelse; motiv; hinder; erfarenheter; efterfrågan; undervisning; skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka ett antal ungdomars motiv och hinder gällande utövande av friluftsliv och utevistelse i naturen på fritid och skola. För att få en fördjupad uppfattning av ungdomarnas upplevelser så studeras motiv och hinder i förhållande till deras erfarenheter och efterfrågan av friluftsliv och utevistelse i naturen. LÄS MER