Sökning: "NPF"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet NPF.

 1. 1. NPF-mödrars livsvärld. Om känslor kring diagnostisering och bemötande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vanesa Lunde; [2023-03-22]
  Nyckelord :NPF; ADHD; autism; mödrar;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studiens syfte är att belysa och problematisera motsättningarna mellan samhällets förväntan på barns utveckling och NPF-mödrars känsla av osäkerhet och otillräcklighet, som byggs upp i mötet med omgivningens krav. Genom detta ämnar studien ge förslag till förbättringar gällande bemötande från vård och skola gentemot föräldrar, samt andra övergripande förbättringar i samhället för att minska den snäva syn på normalitet som råder. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i undervisningen En fenomenografisk studie av vad som bidrar till kunskapsutveckling och välmående, enligt elever med NPF

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Agrell; Magdalena Lundstedt Nordén; [2023-02-16]
  Nyckelord :fenomenografi; NPF; framgångsfaktorer; kunskapsutveckling; välmående; inkludering;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att erbjuda en likvärdig utbildning och uppväga skillnader i elevers förutsättningar med hjälp av tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppvisar sämre mående och måluppfyllelse än övriga elever. LÄS MER

 3. 3. "Jag hade önskat att andra ville veta mer" : En kvalitativ studie om hur personer med NPF-diagnos upplever arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Ester Sjögren; [2023]
  Nyckelord :NPF; ADHD; AST; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsmiljöarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och förståelse för hur personer med NPF-diagnoserupplever den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. För att besvara syftet användes krav-, kontrolloch stödmodellen som ett verktyg för att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön ochhur det påverkade hälsan. LÄS MER

 4. 4. Magin i estetiskt skapande : En kvalitativ intervjustudie om skapandets möjligheter för barn med Autismspektrumtillstånd (AST)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Nordström; [2023]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; extra anpassningar; särskilt stöd; hemmasittare; estetiskt skapande; bild; slöjd;

  Sammanfattning : Antalet hemmakämpare ökar i vårt samhälle, barn som mår så dåligt att de inte klarar av att gå till skolan. Många av dessa är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat AST som ofta har svårigheter med både kognitiva och sociala förmågor. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte bara att säga att nu ska du gå till skolan" : Problematisk skolfrånvaro ur ett yrkesprofessionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Andersen; Lovisa Berglind; Isabelle Wiback Semmelhack; [2023]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; neuropsychiatric disability NPD ; room of action; cooperation; ecological systems theory.; Problematisk skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; handlingsutrymme; samverkan; ekologisk systemteori.;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är ett aktuellt socialt problem som ökar i omfattning. Detta examensarbete syftar därför till att undersöka skolans, socialtjänstens samt barn- och ungdomspsykiatrins arbete med att främja skolnärvaro samt återintegrera grundskoleelever i undervisningen. LÄS MER