Sökning: "NPF"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet NPF.

 1. 1. Vilka redskap har du? : En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Fridlund; [2019]
  Nyckelord :NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; ADHD; autism; specialpedagogik; musiklärare; särskilda behov; grundskolor;

  Sammanfattning : Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. LÄS MER

 2. 2. Skolans relevans för socialt arbete : En fallstudie om skolkonceptet NPF-säkring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stephanie Wittenby; Mathilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :neuropsychiatric diagnosis; availability; social work; school systems; case-study;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the protruding school concept NPF-säkring at the public school Källbrinksskolan in Sweden. Pupils with neuropsychiatric disabilities are particularly at risk to not reach the goals of the education and to have high school absence, which can lead to social exclusion later in life. LÄS MER

 3. 3. Guidance counselor´s competences concerning students with special needs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann- Christin Ask; [2019]
  Nyckelord :Arbetssätt; Kunskap; Speciella behov; Studie- och yrkesvägledare; Utmaningar; Special needs; Knowledge; Counselor; Challenges; working;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Skollagen 2 kap 29 § står det att elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass har rätt till vägledning av kompetenta studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval. Inom vissa skolverksamheter har elever behov av särskilda insatser i form av anpassad studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 4. 4. Tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF : Från Flexenhet till Flexteam

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jeanine Kaparaye; [2019]
  Nyckelord :Accessible learning environments; Competence of neuropsychological deficits; Flexible organisation; Flexible resource room; Special education classroom; Flexenhet; Flexteam; Inkludering; Tillgängliga lärmiljöer; NPF kompetens; Särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flexenheter och flexteam som startades i en av Sveriges kommun, för att anpassa lärmiljöer till elever med funktionsnedsättningar, framför allt elever inom autism och ADHD. Undersökningen bygger på följande frågor: Vad är syfte med denna valda organisation? Hur bidrar organisationen till tillgänglighet för denna grupp elever? Vilka utmaningar och utvecklingsområden kan identifieras inom den valda organisationen? Kvalitativ forskningsmetod användes i studien och semi-strukturerade intervju och fokusgruppsintervjuer genomfördes för att samla in empirin. LÄS MER

 5. 5. Ingen människa är ju bara en diagnos, utan den är ju så mycket mer!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Lennartsson; Annelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Vägledning; ; samverkan; möjligheter; hinder; NPF;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare och liknande professioner, vägleder och samverkar samt ser möjligheter och hinder för ungdomar med NPF i deras eftergymnasiala etablering. Tidigare studier visar att individer med funktionsnedsättningar har svårare att ta sig vidare till utbildning eller arbete. LÄS MER