Sökning: "barn"

Visar resultat 1 - 5 av 21983 uppsatser innehållade ordet barn.

  1. 1. Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Ellen Tarnvik-Laesker; [2021-04-15]
    Nyckelord :belastningsregisterkontroll; arbetsgivare; kritisk diskursanalys; Becker; makt;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka arbetsgivares syn på belastningsregisterkontrollens funktion,vad det finns för andra former av kontroller samt vilka maktaspekter som går att utläsa iintervjupersonernas språk genom kritisk diskursanalys.Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med fyraarbetsgivare från olika delar av Sverige via videomöte och telefon. LÄS MER

  2. 2. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
    Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

    Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

  3. 3. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
    Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

    Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

  4. 4. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

    Master-uppsats,

    Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
    Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

    Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

  5. 5. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
    Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

    Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER