Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 1526 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. Utvärdering av säkerheten hos smarta hem IoT-enheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Mohammed Ali Alatrash; [2024]
  Nyckelord :DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT.; DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bedöma säkerheten och motståndskraften hos ett Matter-protokoll som används av ett multinationellt företag. Protokollet används för att möjliggöra kommunikation mellan en gateway och en applikation för styrning av smarta produkter. LÄS MER

 2. 2. Hemläxor för flerspråkiga elever i ämnet svenska : En intervjustudie med sex lärare i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Rinca; Vlora Feka; [2024]
  Nyckelord :Homework; multilingualism; translanguaging; teacher; elementary school; language; Hemläxor; flerspråkighet; transspråkande; lärare; grundskola; språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är dels att undersöka hur lärare och skolor arbetar med hemläxor i ämnet svenska för flerspråkiga elever i årskurs 4–6, dels att tolka hur arbetet med hemläxor förhåller sig till sociokulturell teori. Materialet är insamlat med semistrukturerade intervjuer med sex grundskollärare och därefter analyserats utefter innehållet. LÄS MER

 3. 3. En möjlig väg hem : En scoping review om återförening och stöd som främjarkontakt mellan föräldrar och deras familjehemsplacerade barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Dawoud; [2024]
  Nyckelord :Biological parent; contact; experiences; foster care; out of home care; reunification; support.; Biologiska föräldrar; erfarenheter; fostervård; föräldrar; kontakt; stöd; återförening.;

  Sammanfattning : Återförening är en del av det sociala arbetets uppgifter och är en förutsättning för att föräldrar och deras placerade barn ska kunna återförenas. Trots detta, är återförening ett outforskat eller ett begränsat område. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka återförening med hjälp av två forskningsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Arbetet med hemlösa : En kvalitativ intervjustudie kring betydelsen av ideella och kommunala verksamheters kontakt till hemlösa individer samt samverkan sinsemellan dessa verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vera Hulterström; Ida Granberg; [2024]
  Nyckelord :Cooperation; Homeless; Homelessness; Housing first; Power; Stigma.; Bostad först; Hemlös; Hemlöshet; Makt; Samverkan; Stigma.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialarbetare från kommunala och ideella verksamheter upplever arbetet med hemlösa och hur deras arbete kan påverka de hemlösas möjligheter till stöd och eget boende. För att undersöka och svara på syftet etablerades två frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Barngruppsstorlek i förskolan : påverkan på barnen och förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Sandström; Caroline Antikainen; [2024]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskola; läroplan;

  Sammanfattning : Utifrån Skolverkets (2016b) riktlinjer för barngruppsstorleken i våra svenska förskolor bör åldersgrupper 1-3 år innefatta maximalt 12 barn och 4-5 år 15 barn. Idag är dock nästan varannan barngrupp större än riktlinjerna anger vilket skapat debatt och diskussioner om hur barngruppsstorleken påverkar förskolans verksamhet och barnens möjligheter samt välbefinnande. LÄS MER