Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 503 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Statistical analysis of firefighting and damage caused by fire in mid-rise timber-framed residential buildings compared to other construction types

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Thomas Berg; [2021]
  Nyckelord :Statistical analysis; timber-framed; residential; firefighting; damage caused by fire; PRONTO; NFID; linear regression; summary statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The contribution of greenhouse gas emissions in the production of construction materials has sparked a new interest and recent changes in building regulations regarding the use of renewables like wood as the main component in load-bearing elements. Recent regulation changes focus on allowing taller timber structures which bides the question of how to adequately maintain an acceptable level of fire protection considering the characteristically flammable properties of wood-based products. LÄS MER

 2. 2. Brandrisker i däckhotell : Är samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd tillräckligt?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Emil Öhrling; [2021]
  Nyckelord :Tire hotels; Fire risks; Fire load; Fire protection in buildings; Däckhotell; Brandrisker; Brandbelastning; Byggnadstekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka de risker som finns i samband med brand i däckhotell, samt utvärdera om samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd är tillräckligt för att hantera risknivån. Samhällets krav i studien är Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändring till och med BFS 2020:4 (BBR) och den kravställning som sker i enlighet med förenklad dimensionering. LÄS MER

 3. 3. Elfordonsbrand i parkeringsgarage under mark : En studie om räddningstjänstens kunskap och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Berg; Mathias Fyhr; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicle; Fire Department; National Guidelines; Lithium-ion battery; Elfordon; Räddningstjänst; Nationella Riktlinjer; Litium-jonbatteri;

  Sammanfattning : Ökad miljömedvetenhet ökar anpassningen till ett klimatsmart samhälle där helt eller delvis elektriska bilar blivit populära. Med ökat antal elektriska bilar på vägarna tillkommer risker, som tidigare inte funnits, i form av litium-jonbatterier. LÄS MER

 4. 4. Framtida risker och sårbarheter för fjärrvärmenät

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Simon Probert; Mathilde Henriksen; [2021]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Leveransavbrott; Risk; Sårbarhet; Skadefrekvens; Temperaturförändring; Energisnvändning; Störningskänslighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme har en betydande roll i det svenska energisystemet där många är beroende av att systemet ska fungera optimalt. Trots den generellt höga leveranssäkerheten i dagens system är oplanerade leveransavbrott är något som sker tidvis. LÄS MER

 5. 5. Friyta på lika villkor! : En studie av 8 kap. 9 § plan- och bygglagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Linda Eklund; [2020]
  Nyckelord :Plan- och bygglagen; friyta;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar stadigt och städer förtätas. Flertalet av invånarna önskar bo centralt, där närhet till både jobb och service finns. Förtätningen leder i sin tur till att fler skolor och förskolor behöver byggas. I de förtätade städerna krymper ytan att bygga på vilket får till följd ett högre pris på marken. LÄS MER