Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 498 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Friyta på lika villkor! : En studie av 8 kap. 9 § plan- och bygglagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Linda Eklund; [2020]
  Nyckelord :Plan- och bygglagen; friyta;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar stadigt och städer förtätas. Flertalet av invånarna önskar bo centralt, där närhet till både jobb och service finns. Förtätningen leder i sin tur till att fler skolor och förskolor behöver byggas. I de förtätade städerna krymper ytan att bygga på vilket får till följd ett högre pris på marken. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ utvärdering av ett lågenergihus i subarktiskt klimat : – gällande energianvändning, inomhusklimat och fuktvandring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustavsson Jonathan; [2020]
  Nyckelord :Lågenergihus; subarktiskt klimat; fuktvandring; energianvändning; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Low-energy houses are a good concept for reducing energy use during the building's use. Especially when studies have shown economic profitability in buildings that meet the requirements for the definition of low-energy houses - that the energy performance is at least 25% better than the building standard from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning. LÄS MER

 3. 3. Real time Rust on multi-core microcontrollers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jorge Aparicio Rivera; [2020]
  Nyckelord :Rust; real-time; memory safety; embedded; static analysis; stack resource policy; stack analysis; arm; cortex-m;

  Sammanfattning : Today the majority of embedded software is written in C or C++ using the thread paradigm. C and C++ are memory unsafe programming languages that often appear in CVE (Common Vulnerability and Exploits) reports. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk Optimering av Systemtemperaturer i Radiatorsystem

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Öhlund; [2020]
  Nyckelord :Heating Systems; Energy Systems; System Temperatures; High Flow Systems; Low Flow Systems; Investment costs; Radiator Systems; 55 45-systems; 55 35-systems; 70 30-systems; 80 60-systems; 80 40-systems; District Heating; Geothermal Heating; Värmesystem; Energisystem; Systemtemperaturer; Högflödesystem; Lågflödesystem; Investeringskostnad; Radiatorsystem; 55 45-system; 55 35-system; 70 30-system; 80 60-system; 80 40-system; Fjärrvärme; Bergvärme;

  Sammanfattning : Systemtemperaturer i värmesystem är en debatterad fråga i Sverige. Vid projektering av ett värmesystem har valet av systemtemperatur en avgörande roll för kostnaden av värmesystemet. LÄS MER

 5. 5. Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Samuel Nilsson; Ilir Tahiri; [2020]
  Nyckelord :Postglacial lera; Lös lera; Sulfidhaltig lera; Pålning; Empiriska geotekniska samband; Postglacial clay; Loose clay; Sulphide clay; Pilling; Empirical geotechnical relationships;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en geoteknisk utredning utförts för att bedöma ifall grundläggning aven bro över Fyrisån i Uppsala kan utföras på enklaste sätt, genom plattgrundläggning. Arbetethar grundats på att undersöka hur grundläggningen styrs av den postglaciala lerans tekniskaegenskaper. LÄS MER