Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. THE CONTRADICTORY ROLE OF THE INTERNET IN AUTOCRACIES Exploring differences between reactive and proactive online repression

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ella Turta; [2021-07-20]
  Nyckelord :online repression; mass mobilization; asymmetrical control; internet policy; digital authoritarianism;

  Sammanfattning : Ever since the early days of the Internet the “freedom of the Internet” has been a subject for debate. Is it characterized by an anti-authoritarian ideology that fosters public dissent and challenges the authoritarian rule? Or are autocrats using modern technology for their own illiberal purposes? Recent research argues that viewing modern communication technology asinherently liberative or repressive undermines the fact that the Internet functions in a constantly evolving political context. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 4. 4. Svanens kriterium Gröna Grepp : En kartläggning av poänggivande åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Engelfeldt; Emilia Borin; [2021]
  Nyckelord :Gröna Grepp; Svanen; Miljömärkning; Ekosystemtjänster; Miljöanpassade transporter; Energirelaterade åtgärder.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate what measures the Nordic building company JM AB are using or plan to use to get points in the criterion, of the nordic eco-labeling company Svanen, that they call “Gröna Grepp”. The criterion “Gröna Grepp” aims to implement measures that benefit ecosystems, social sustainability, and energy efficiency. LÄS MER

 5. 5. Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning : En fallstudie om lagförslaget privat initiativrätt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mikael Fornaeus; Emil Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :Private initiative; detailed planning; housing development; municipality; planning process; Privat initiativrätt; detaljplanering; projektutveckling; kommun; planprocessen;

  Sammanfattning : Regeringen överlämnade nyligen propositionen (prop. 2020/21:131) ”Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning” till riksdagen med ambitionen att förenkla och förkorta planprocessen. LÄS MER