Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 635 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Energy retrofitting effect on perceived indoor climate: A case study of Estonian multi-family buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Kadri Reinumägi; [2023]
  Nyckelord :Indoor environment; Thermal comfort; Indoor Air Quality; Window airing habits; Energy renovation; Occupant survey; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energy renovations are an important measure for achieving the European Union’s target of climate neutrality by 2050. To meet the EU goal, Estonia needs to fully renovate 14 000 multi-family buildings by that time, affecting the indoor environment conditions of a large number of people. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av byggnadsmaterial : En litteraturstudie om utmaningar som idag hindrar användningen av återbrukade byggnadsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Bergquist; Oskar Bigelius; William Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :Reuse; deconstruction; obstacles; challenges; technical; economic; environmental;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to identify obstacles and challenges that prevent the reuse of building materials and bring forth possible solutions. But also to examine the technical-, economic- and environmental advantages and disadvantages of using reused building materials. LÄS MER

 3. 3. Governance and decision-making : Lessons from three French eco-villages

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gwenaël Bertrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a context of rising environmental pressure and slow societal changes in response, the emergence of ecovillages comes as a small-scale solution to actively propose sustainable alternatives to the modern consumerist society. The human factor plays a key role in enabling such ecovillages to last. LÄS MER

 4. 4. Hur oförväntade makroekonomiska svängningar påverkar aktiemarknadens branschindex : En komparativ analys mellan Sverige, Danmark, Finland och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennie Utterberg; Johanna Bååth; [2023]
  Nyckelord :Stock market; Stock return; Sector index; Macroeconomic variables; Unexpected risk factors; Time series analysis; APT model; Aktiemarknaden; Aktieavkastning; Branschindex; Makroekonomiska variabler; Oförväntade riskfaktorer; Tidsserieanalys; APT-modellen;

  Sammanfattning : Med bakgrund till det ökade intresset för aktier och dagens ekonomiska läge är det högst aktuellt att undersöka relationen mellan makroekonomiska svängningar och aktiepriserna på den svenska börsen. Det finns flera teorier som försöker förklara hur aktiepriser förändras, en allmän slutsats är att externa faktorer påverkar priset genom oförväntade händelser. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnad av kulturmärkt fabrik till kontor och bostäder - En fallstudie av Eslövs spritfabrik avseende energianvändning, termiskt klimat och fuktsäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Edvin Ottosson; Emil Palmenäs; [2023]
  Nyckelord :Energianvändning; Primärenergital; Energieffektivisering; Energisimulering; Fuktsäkerhet; Kulturbevarande; Termiskt klimat; Anpassad återanvändning av byggnader; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen gör sig ständigt påmind genom extremväder och naturkatastrofer. Vid klimatkonferensen COP21 år 2015 undertecknade i stort sett alla världens länder Parisavtalet med målet att temperaturökningen ska begränsas. LÄS MER