Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 11 - 15 av 412 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 11. Arbetsberedning i produktion : Kommunikation och informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom organisationen Peab Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Oscar Jernetz; Dennis Lindstedt; [2018]
  Nyckelord :Work preparation; Communication; Information exchange; Integration; Building information modeling.; Arbetsberedning; Kommunikation; Informationsöverföring; Integration; Byggnadsinformationsmodellering.;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The construction industry's productivity in Sweden is low and one of the major causes of this is the lack of work preparation. A study showed that 45 percent of the fault causes could be linked to work preparation and accounted for up to 30 percent of the error costs. LÄS MER

 2. 12. Radon och grundläggningsmetoder : Att utforma allmänna föreskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Beyer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. LÄS MER

 3. 13. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen : med stöd av BIM och GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Josefine Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bygglov; digitalisering; bygglovsansökan; automatisering; samhällsbyggnadsprocessen; byggnadsarea; GIS; BIM; FME; IFC; GML; building permit; ACC; automated compliance checking; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges regering satte 2011 upp mål om att bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har trots det gått långsamt. Bygglovsprocessen idag (2018) är en långsam, dyr och ineffektiv process. LÄS MER

 4. 14. Ekosystemtjänster i kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Louise Borg; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem service; biodiversity; environmental quality objectives; milestone target; Swedish planning and building act; local authority comprehensive planning; detailed development plan; implementation contracts; Ekosystemtjänst; biologisk mångfald; miljömålssystemet; etappmål; plan- och bygglagen; översiktsplan; detaljplan; genomförandeavtal;

  Sammanfattning : År 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Så lyder ett av etappmålet som beslutades av regeringen år 2012. LÄS MER

 5. 15. Assessing the impact of the indoor environment on productivity : A case study in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Petter Hellström; [2018]
  Nyckelord :productivity; indoor environment; air quality; thermal comfort;

  Sammanfattning : The impact that the indoor environment has on productivity is a topic that has been investigated in numerous studies. There are a variety of different methods that have been used to evaluate productivity with. There are quantitative methods and there are qualitative ones, and both have been used in the literature as indicators or real productivity. LÄS MER