Sökning: "youths"

Visar resultat 1 - 5 av 824 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 1. "...jag tror ju inte ens att vi ser toppen av isberget." En kvalitativ studie om skolkuratorers perspektiv på kränkningar och mobbning på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jean Hansen; Vanja Nilsson; [2021]
  Nyckelord :School counselors; cyberbullying; preventive work; remedial work; social constructivist perspective; street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore how school counselors experience and describe youth´s vulnerability on social media. Furthermore, the study intended to explore the school's preventive and remedial work to combat abusive treatment or bullying on social media. LÄS MER

 2. 2. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 3. 3. Fältarbetets uppsökande natur - En kvalitativ studie om fältarbetares arbetssätt och eventuella svårigheter som uppstår

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ajsa Hadzic; Samir Bezzina; [2020]
  Nyckelord :outreach work; youth criminality; work methods; communication; relation; unpredictable nature of outreach work;

  Sammanfattning : The primary purpose of this thesis was to examine the work methods implemented by outreach workers in their interaction with at risk youths. The secondary purpose was to research the possible difficulties that may occur and the tactics to deal with these difficulties. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa bland ungdomar - utifrån kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Alva Larsson; Pia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Mental ill-health; anxiety; depression; adolescent; counselor; psykisk ohälsa; ångest; depression; tonåring; kurator;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar kuratorerna anger till psykisk ohälsa bland ungdomar och hur de arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med kuratorer inom skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 5. 5. Hela världen i bakfickan : En kvalitativ studie om kuratorers arbete med unga och deras psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alba Borglund; [2020]
  Nyckelord :Mental health; Mental illness; Counselor; Youths; School; Youth Guidance Center; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Kuratorer; Ungdomar; Skola; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kuratorer inom skola och ungdomsmot- tagning arbetar med ungdomar och deras psykiska hälsa samt att utveckla förståelse för vad kuratorerna, utifrån deras möten med ungdomar, tror är orsakerna till psykisk ohälsa bland unga idag. Studien har en kvalitativ forskningsansats, ett induktivt förhållningssätt samt se- mistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER