Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. Uppfattning av inkluderande matematikundervisning - en fenomenografisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kempe; Emma Johanesson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan; inkluderande undervisning; inkludering; matematik; pedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien utgår från begreppet inkluderande undervisning kopplat till matematiken i grundskolans tidigare år. Studien är en kvalitativ analys med syfte att ta reda på hur begreppet uppfattas av undervisande lärare, samt vilken uppfattning som har företräde i skolverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning : Ett verktyg för lärande i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Augustsson; Matilda Krüger; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kartläggs sex internationella forskningsstudier som handlar om formativ bedömning i matematikundervisningen. I vår litteratursökning har vi använt databasen Teacher reference center och vi har använt oss av olika inkluderingskriterier och sökstrategier. LÄS MER

 3. 3. "Utan stöd hade jag hoppat av" : några elevröster om stöd i studierna inom en kommunal vuxenutbildning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria von Melen; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; adult education; motivation; need of support; perception; preconditions; special education; teacher student relationship; Bemötande; förutsättningar; lärare-elevrelationer; motivation; specialpedagogik; stödbehov; tillgänglighet; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida elever i behov av stöd inom den kommunala vuxenutbildningen, uppfattar att de har fått stöd och hur detta har påverkat deras studiesituation. Syftet har sin bakgrund i dagens vuxenutbildnings mer heterogena grupper, men också då det inom vuxenutbildningen inte finns något lagstadgat krav på elevhälsa. LÄS MER

 4. 4. Check your ego at the door : En intervjustudie om prestige vid musikundervisning 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Evelina Höglund; [2020]
  Nyckelord :prestige; valuation; praxis; traditional music; classical music; music teaching; hermeneutics; interviews; prestige; värdering; praxisgemenskap; folkmusik; klassisk musik; musikundervisning; hermeneutik; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att vidga förståelsen för hur olika instrumental- och ensemblelärare inom klassisk musik och folkmusik upplever prestige. Detta undersöks i deras roller som både musiker och musiklärare. Därtill undersöks hur dessa musiklärare arbetar förebyggande mot negativ prestige i musikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Lever du som du lär ut? : En kvalitativ studie om lärares egna upplevelser gällande att vara fysiskt aktiva förebilder i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Öhling; Emelie Reyes; [2020]
  Nyckelord :Role model; teacher; physical education; adolescents; living habits; Förebild; lärare; idrott och hälsa; ungdomar; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att i Stockholmsområdet undersöka vad som har bidragit till den nuvarande fysiska aktivitetsnivån hos lärare i idrott och hälsa och om lärarna upplever att de bör vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet på skolan och i sitt privatliv. Vad anser lärarna i idrott och hälsa har bidragit till deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå?  Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet? Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild både på skolan samt i sitt privatliv? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER