Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. Varför sjöng du inte? : En intervjustudie av lärares anpassningar och strategier i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Klasson; Isabelle Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Intervju; läs- och skrivsvårigheter; anpassningar och strategier; lärare; lärmiljö;

  Sammanfattning : Idén till studien kom från en fallstudie av Lisa Asp-Onsjö (2008) som undersöker skolsituationen för elever med behov av anpassningar och särskilt stöd utifrån begreppen rumslig, social och didaktisk inkludering. Därefter utarbetades syftet med studien, nämligen att undersöka vilka anpassningar och strategier lärare använder sig av i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. NO, ett ämne som lätt tappas bort : En kvalitativ intervjustudie om lärares och rektorers syn på sina förutsättningar att bedriva en kvalitativ NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Line Björnsvik; Caroline Örtengren; [2022]
  Nyckelord :Kollegiala samarbeten; NO-undervisning; Pedagogisk ämneskunskap; Systematiskt kvalitetsarbete; Reflektion;

  Sammanfattning : Syftet med aktuell studie är att belysa lärares och rektorers syn på sina förutsättningar att bedriva kvalitativ NO-undervisning med stöd av kollegiala samarbeten och skolans systematiska kvalitetsarbete. Metodval för studien är en kvalitativ ansats där det empiriska materialet utgjordes av semistrukturerade intervjuer med lärare och rektorer från tre olika skolor. LÄS MER

 4. 4. "Nu måste vi lära om det här, nu ska vi lära oss ett nytt begrepp" : En studie om lärares förberedelser inför tilläggen rörande samtycke i Lgr 22

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Siri Nilsson; Anna van Zwol; [2022]
  Nyckelord :lågstadielärare; intervju; samtycke; förberedelser; Lgr 22;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom det sociokulturella perspektivet på lärande, undersöka hur lärare i lågstadiet har förberett sig inför den stundande implementeringen av tillägget rörande samtycke i Lgr 22. Detta utreddes genom fem kvalitativa intervjuer med fem lärare i lågstadiet. LÄS MER

 5. 5. Gränserna vi ser (och inte ser): : Fritidshemslärares beskrivningar av en vardag med uppdrag i fritidshem och skola

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mergim Krasniqi; [2022]
  Nyckelord :fritidshemslärare; gränsdragningar; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur fritidshemslärare beskriver sin yrkesidentitet samt hur fritidshemslärare med utbildning för både arbete i fritidshem och med ämnesbehörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne beskriver att de i vardagen hanterar uppdrag i två skolformer. Två frågeställningar har använts för att besvara syftet: hur beskriver fritidshemsläraren sin yrkesutövning och hur kan det förstås i termer av yrkesidentitet samt hur kan fritidshemslärarens yrkesidentitet förstås i relation till deras arbete i grundskola respektive fritidshem? Med social identitetsteori och gränsteori som teoretiska ramverk och intervju som metodologiskt ramverk tar studien fasta på fritidshemslärares beskrivningar av en yrkesidentitet med hänsyn till en vardag med uppdrag i två skolformer. LÄS MER