Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. ”Jag vill vara en lärare eleverna upplever tror på dem”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eleonora Eriksson; [2021-06-21]
  Nyckelord :lärare; relationer; emotionell arbetsbelastning; känsloarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån lärares perspektiv och erfarenheter få mer kunskap om hur arbetet på en skola kan organiseras så att den emotionella belastningen för lärare minskar och blir mer hanterbar.Teori: Analys av lärares upplevelser görs utifrån den emotionssociologiska teorin om känsloarbete formulerad av Arlie Russel Hochschild. LÄS MER

 2. 2. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiska tillvägagångssätt för eninkluderande miljö – undervisning i ettmultikulturellt samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joakim Lagerstedt; Robert Joines; [2021]
  Nyckelord :Culture; Education; Inclusion; Multiculturalism; Mångkultur; Pedagogiskt arbete; Religion; Religionskunskapsundervisning och Teaching;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att belysa metoder för inkludering genom att studera hurskolan har bemött och bemöter multikulturalitet. Syftet med uppsatsen är att informeraläsare om vad olika forskare har kommit fram till som medverkar till inkludering. LÄS MER

 4. 4. Hur skapar lärare studiero i klassrummet? : En intervjustudie som undersöker arbetsmetoder hos erfarna lärare respektive mindre erfarna lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nils Ådahl; Ivar Önnerfält; [2021]
  Nyckelord :Studiero; erfarna lärare; mindre erfarna lärare; ledarskap; intervju;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att öka kunskaperna om olika ledarskapsstrategier för att skapa studiero i klassrummet. Syftet ämnades att uppnås genom analys av beskrivningar och resonemang kring strategier från erfarna lärare och mindre erfarna lärare. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar lärare för att stödja elever med avkodningssvårigheter? : En kvalitativ studie om lärares arbete med att stödja elever med avkodningssvårigheter i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Samuelsen Sara; Siham Kader Dahir; [2021]
  Nyckelord :avkodning; avkodningssvårigheter; läsning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur lärare arbetar för att stödja elever med avkodningssvårigheter. Studiens frågeställningar är: Hur motiverar lärarna sina val av avkodningstester för att stödja elever med avkodningssvårigheter? På vilket sätt anser lärarna att testerna är användbara? samt Hur använder lärarna sig av testerna för att arbeta med att stödja elever med avkodningssvårigheter? I bakgrunden redogör vi kortfattat för avkodningsförmågans innebörd. LÄS MER