Sökning: "hälsa social"

Visar resultat 1 - 5 av 5601 uppsatser innehållade orden hälsa social.

 1. 1. Medelhavskostintervention minskar graden av depression hos vuxna - En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jacob Wlodarski; Ted Stagfeldt; Madelene Lööw; [2024-02-09]
  Nyckelord :Mediterranean Diet; Depression; Mental health; Medelhavskost; Mental hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att undersöka medelhavskostens påverkan på grad av depression hos vuxna personer med depression. Metod: Sökningar utfördes i databaserna PubMed och Scopus under mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang. En klinisk kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Ahrner; Otto Bäckström Olsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Alkoholberoende; alkohol; alkoholmissbruk; substansbrukssyndrom; Sverige; personcentrering; personcentrerad vård; VAS; visuell analog skala; social hälsa; socialt utanförskap; social delaktighet; social inklusion; barn; familj; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Överdriven alkoholkonsumtion kan resultera i en sämre hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Vi vill i detta arbete undersöka hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang beroende på civilstånd, ålder, sociala kontakter och kön. LÄS MER

 3. 3. LIVSKVALITET OCH HÄLSA EFTER OPERATION AV RUPTURERAT BUKAORTAANEURYSM. En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Elgstrand; Lina Kjellberg Dahlqvist; [2024-01-29]
  Nyckelord :Rupturerat aortaaneurysm; aortaaneuurysm; livskvalitet; hälso-relaterad livskvalitet; hälsa; KASAM; Känsla Av Sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rupturerat bukaortaaneurysm (rAAA) är ett mycket dödligt tillstånd som föranleds av bukaortaaneurysm (AAA). Få överlever ett rupturerat bukaortaaneurysm då två tredjedelar hinner avlida innan de nått operationssalen. Mortaliteten är även hög under och efter operation. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterarnas ställning gentemot lagförslagen om anmälninsplikt : En kvalitativ studie som undersöker socialsekreterares ställning och deras handlingsutrymme inför lagförslaget om anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nawal Mahmoud; Nada Awes; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Social workers; undocumented immigrants; social services; challenges; ethical issues; human right; role conflicts.; Nyckelord: Socialsekreterare; papperslösa migranter; socialtjänsten; utmaningar; etiska problem; etiska dilemma; mänskliga rättigheter; rollkonflikter.;

  Sammanfattning : This study focuses on the proposed legislative amendment regarding mandatory reporting. The purpose of the study is to investigate how social workers within social services perceive the legislative proposal on mandatory reporting, identify ethical dilemmas that social workers associate with the mandatory reporting law, and explore how they reason about handling these dilemmas. LÄS MER

 5. 5. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER