Sökning: "socialt nätverk."

Visar resultat 1 - 5 av 887 uppsatser innehållade orden socialt nätverk..

 1. 1. UTOMEUROPEISKT FÖDDAS UPPLEVELSER PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Adam Rehawi; Anisa Sayedomar; [2024-02-14]
  Nyckelord :Arbetsmarknaden; Rasifiering; Socialt kapital; Kulturell likhet; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bristfällig arbetsmarknadsintegration är ett samhällsfenomen som drabbar både individerna och samhället. Syftet med denna studie har varit att belysa utomeuropeiska individers upplevelser på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang. En klinisk kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Ahrner; Otto Bäckström Olsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Alkoholberoende; alkohol; alkoholmissbruk; substansbrukssyndrom; Sverige; personcentrering; personcentrerad vård; VAS; visuell analog skala; social hälsa; socialt utanförskap; social delaktighet; social inklusion; barn; familj; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Överdriven alkoholkonsumtion kan resultera i en sämre hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Vi vill i detta arbete undersöka hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang beroende på civilstånd, ålder, sociala kontakter och kön. LÄS MER

 3. 3. "Det behövs någon för att få in en fot i dörren" : Betydelsen av socialt nätverk för kvinnliga övriga anhöriginvandrares arbetsmöjligheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hilde Alma; [2024]
  Nyckelord :Kvinnliga övriga anhöriginvandrare; arbetsmöjligheter; socialt nätverk; socialt kapital; kontaktskapande;

  Sammanfattning : The work opportunities of immigrants have been a significant topic in political and scientifical debate. Several studies argue that it is the lack of social network that negatively affects immigrants’ work opportunities. An immigrant group that differs from other immigrant groups in this respect is women having migrated to a partner in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Mäns våld mot kvinnor: En intervjustudie ur ett socialarbetarperspektiv : En intervjustudie kring socialarbetares erfarenheter av mäns våld mot kvinnor.

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jasemin Arshadi; Mariam Al-bazi; Claudia Korkis; [2024]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; påverkande omständigheter; uppbrottsprocessen; stödinsatser; socialtjänsten.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares syn på omständigheter som påverkar mäns våld mot kvinnor samt identifiera förhållanden som möjliggör eller försvårar våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. Studien syftar även till att undersöka socialtjänstens tillhandahållande av stödinsatser för kvinnor i våldsrelationer. LÄS MER

 5. 5. Vägen in i det svenska samhället : En kvalitativ studie om integrationsprocess bland ensamkommande flickor som har bott på ett HVB-hem.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Gebru Gebretatyos; [2024]
  Nyckelord :Unaccompanied girls in caring homes; integration.; Ensamkommande flickor; ensamkommande barn; HVB-hem.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flickors erfarenheter och upplevelser av integrationsprocessen. Studien avser ensamkommande flickor som har en erfarenhet av att bo på ett HVB-hem i Sverige. LÄS MER