Sökning: "Våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 814 uppsatser innehållade orden Våld i nära relationer.

 1. 1. ”Från välvilja till våld”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Gunnarsson; Linda Säll; [2022]
  Nyckelord :Ageism; dementia; domestic violence; elderly; social work; Demenssjukdom; socialt arbete; våld i nära relationer; ålderism; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom yrkesverksammas upplevelser undersöka hur våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom kan yttra sig och vilka möjliga orsaker som kan finnas. Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av regnbågen : Våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Viktor Larsson; Jessica Kedziora; [2022]
  Nyckelord :barriers; difficulties; help-seeking behavior; intimate partner violence; LGBT; HBTQ; hinder; hjälpsökande; svårigheter; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa översiktsstudie var syftet att undersöka vad forskning har identifierat som svårigheter för våldsoffer i samkönade parrelationer i deras hjälpsökande beteende av formella källor, samt hur de upplever det stödet de söker. Efter en innehållsanalys identifierades olika svårigheter som kunde vara barriärer i HBTQ-personers hjälpsökande beteende som sedan analyserades utifrån konstruktivistiska teorier. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor inom slutenvården som utsatts för våld i nära relationer : - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Omayma Akremi; Medhanie Rebecka; [2022]
  Nyckelord :kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; slutenvård; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Cirka var fjärde kvinna i Sverige har blivit utsatt för våld i nära relation någon gång i sitt liv. Det är vanligt att kvinnor som blivit våldsutsatta söker vård inom slutenvården, där sjuksköterskor ofta kan vara den första personen som kvinnorna kommer i kontakt med. LÄS MER

 5. 5. Det lagstadgade arbetet med våldsutövare : Socialarbetares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Victoria Andersson; Angelica Lodin; [2022]
  Nyckelord :Behandlingssätt; socialt arbete; våld i nära relationer; våldsutövare;

  Sammanfattning : I augusti 2021 infördes ett lagförtydligande i socialtjänstlagen kring nämndens ansvar förutövare av våld i nära relationer. Denna studie syftade till att undersöka socialarbetareserfarenheter av förtydligandet kring socialnämndens ansvar för våldsutövare, utifrån deraspraktiska arbete med våld i nära relationer. LÄS MER