Sökning: "discretion"

Visar resultat 1 - 5 av 744 uppsatser innehållade ordet discretion.

 1. 1. “Det är nog kuratorn som fixar det här” – En kvalitativ studie om kuratorers yrkesroll och jurisdiktionsarbete i psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Möller Johnsson; Emelie Malm; [2022]
  Nyckelord :Interprofessional teamwork; Social work; Counselor; Kurator; Tvärprofessionella team; Social Sciences;

  Sammanfattning : Professional counselors are often seen as responsible for highlighting the need of, and to operate the social work in healthcare. To have that expertise in an otherwise medical context can lead to it being a difficult task. LÄS MER

 2. 2. Standardisering- mellan möjlighet och utmaning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Shadi Taha; [2022]
  Nyckelord :Key words: Standardization; IBIC; regarding professionalism; new public management; social workers; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Shadi Taha Title: Standardization between opportunity and challenge - A qualitative study about professionals' experiences of the Individual's needs in the center (IBIC). Supervisor: Staffan Blomberg Assessor: Torbjörn Hjort & Norma Montesino The aim of this study was to examine and analyze social workers' views and experiences on the working model (IBIC) and how they use them in working with service users. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd : En intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Md Rasheduzzaman Bappy; [2022]
  Nyckelord :child perspective; social worker; social assistance; street-level bureaucracy; discretion; barnperspektiv; socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The following study aims to study how social workers in the processing of social assistance relate to child perspective after the incorporation of the Convention on the Rights of the Child. It has been also examined how organizational guidelines and rules affect the processing of social assistance. LÄS MER

 4. 4. Delaktiggörande med hjälp av kommunikativt och kognitivt stöd : en mixed methods studie om kunskapsutvecklingsbehov hos handläggare med direkt funktionsnedsättningsansvar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Evita Bartule; [2022]
  Nyckelord :mixed methods; lifelong learning; social services; disability; cognitive and communicative support; mixed metods; livslångt lärande; socialtjänst; funktionsnedsättning; kognitivt och kommunikativt stöd;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet. Genom att ha möjlighet att kommunicera sina behov görs samhället mer tillgängligt vilket är en förutsättning för delaktighet. Kommunikativt och kognitivt stöd är nödvändiga verktyg för att underlätta kommunikation för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Personals definition av delaktighet och dess komplexitet i praktiken – En kvalitativ studie om personals upplevelser avseende HVB-hemsplacerade ungdomars delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samaaleh Saad; Fredrik Emanuel Stehn; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; självbestämmande teori; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati; HVB; ungdom; personal; placerade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to inquire how staff that works with youth that are placed in out of home care reason around the definition of participation. We also examined how they felt about their possibility to influence youth participation during their placement regarding the daily routines. LÄS MER