Sökning: "gräsrotsbyråkrat"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet gräsrotsbyråkrat.

 1. 1. Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad händer då?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zehra Okyapar; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Ekonomiskt utsatta barn; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd anses vara utsatta utifrån många olika perspektiv. Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov samt arbeta på ett förebyggande sätt för barn vars familjer är aktuella på ekonomiskt bistånd. LÄS MER

 2. 2. ”Det råder kunskapsbrist kring 5:2 på vår arbetsplats” : -En kvalitativ studie om barn- och familjehemshandläggares resonemang gällande begränsning och förbud av familjehem enligt Socialtjänstlagen kapitel 5. 2§.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Samuel Kandalin; Cooper Marisu; [2019]
  Nyckelord :Social services; fostercare; fosterparents; limitation; prohibition; placementbreakdowns; street-level bureaucracy; Socialtjänsten; familjehemsvård; begränsning; förbud; sammanbrott; missförhållande; familjehemsföräldrar; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : The aim of this study is to enhance the understanding of the possibilities and limitations of using the swedish law; SoL 5 kap. 2 §, among child- welfare workers and social workers within foster- care. The purpose of this law is to be able to prohibid or limitate inadequate foster-homes from taking care of foster-children. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsbyråkrat, arbetskamrat och stress : En kvantitativ studie i hur hemtjänstpersonal uppfattar sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Ellen Moberg; Oliver Törnblom; [2019]
  Nyckelord :Hemtjänstpersonal; handlingsutrymme; stress;

  Sammanfattning : Studiens problem: Hemtjänstpersonal upplever mycket stress i sitt arbete samtidigt som deras resurser begränsas av olika anledningar. Syfte: I uppsatsen undersöks hemtjänstpersonalens olika delar av handlingsutrymme och i vilken utsträckning hemtjänstpersonalen kan kommunicera med kollegor och chefer, för att undersöka vilken påverkan de har på hemtjänstpersonalens upplevda stress. LÄS MER

 4. 4. En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2018]
  Nyckelord :mål- och resultatstyrning; New Public Management; förskola; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; pedagogisk dokumentation; Skolverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 5. 5. Det verbala våldets ansikte : En kvalitativ intervjustudie om handläggares roller, upplevelser och strategier för att hantera verbalt våld som uppstår vid klientmöten.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Safia Omar; [2018]
  Nyckelord :handläggare; verbalt våld; strategier; offentlig myndighet; gräsrotsbyråkrat; klientrelation; främre och bakre region;

  Sammanfattning : Våld i arbetslivet är idag ett samhällsproblem som inte enbart begränsas till drabbade individer utan berör även övriga samhället. Konsekvenserna av det verbala våldet är skadliga, både på individnivå, och på samhällsnivå. Anställda som utsatts för verbalt våld upplever ofta otrygghet, oro och stress inför arbetet. LÄS MER