Sökning: "gräsrotsbyråkrat"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet gräsrotsbyråkrat.

 1. 1. Hot mot handläggare på Försäkringskassan : En kvalitativ studie om Försäkringskassan i Borås och Värnamo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Oscar Andersson; Caroline Kettunen; [2020]
  Nyckelord :försäkringskassan; myndighetsutövning; hot; offentlig förvaltning; byråkrati; offentliga tjänstemän; närbyråkrat; gräsrotsbyråkrat; socialt kapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur handläggarna på Försäkringskassan upplever sin arbetssituation. Undersöka varför hot riktade mot handläggarna på Försäkringskassan förekommer. Förstå vilka konsekvenser hot riktade mot handläggare på Försäkringskassan har på myndighetens verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Beganovic; Florida Nimani; [2020]
  Nyckelord :social workers; discretion; bureaucrats; childrens perspective; participation; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; barnperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte jag som sitter på hur det här mötet ska sluta utan det är det föräldern som bestämmer" : - En kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Charlotte Ingeman; Hanna Berg; [2020]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; socialsekreterare; makt; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which factors control the street-level bureaucrats work and how the social worker sees his or her own professional discretion. We conducted five interviews with social workers working at the social services family unit. LÄS MER

 4. 4. Allt annat lika - ett faktoriellt vinjettexperiment av försörjningsformens betydelse för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marie Thegerström; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucrat; Discretion; Categorisation; Vignette-experiment; Unemployment; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Kategorisering; Vinjettexperiment; Arbetslöshet;

  Sammanfattning : Background: In Sweden the national labour market policies are administered by the Public Employment Service which is in charge of assessing job-seekers’ need for support in the process of reaching employment. Equality is a fundamental principle for the administration. LÄS MER

 5. 5. Grundläggande behov utifrån LSS-handläggares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Diana Sager; [2020]
  Nyckelord :Grundläggande behov; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; LSS-handläggare; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur LSS-handläggare definierar och operationaliserar begreppet grundläggande behov, som återfinns i 9a § LSS. Detta ämne valdes med grund i att lagtexten inte erbjuder någon tydligare förklaring av vad de grundläggande behoven innebär, samtidigt som det i den tidigare forskningen finns ett flertal olika perspektiv på hur de kan definieras. LÄS MER