Sökning: "gräsrotsbyråkrat"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet gräsrotsbyråkrat.

 1. 1. Brukarinflytandets förutsättningar inom socialtjänstens missbruksenheter : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kaveh Pakjoo; Kenny Obéus; [2022]
  Nyckelord :User influence; Social worker; Social services; Substance abuse unit; Grassroots bureaucrat; Empowerment; User dialogue model; Brukarinflytande; Socialsekreterare; Socialtjänst; Missbruksenhet; Gräsrotsbyråkrat; Empowerment; Brukardialogmodellen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om brukarinflytandet och dess förutsättningar inom socialtjänstens missbruks- och beroende-handläggning, detta genom att utforska hur socialsekreterare inom missbruksenheter uppfattar förutsättningarna till brukarinflytande på individnivå. Detta baserat på sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från fyra olika kommuner i Stockholms län. LÄS MER

 2. 2. Det standardiserade handlingsutrymmet : En intervjustudie om sjukförsäkringens tillämpning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Henrik Lundberg; Albin Wesslund; [2022]
  Nyckelord :Försäkringskassan; enhetschefers perspektiv; sjukförsäkring; handlingsutrymme; styrning; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Studien handlar om de tankar och åsikter enhetschefer på Försäkringskassan har angående handläggares tillämpning av sjukförsäkringen. Ämnet är relevant att studera av flera orsaker. Tidigare forskning är bristfällig då ämnen rörande myndighetsutövning sällan berörs utifrån chefers perspektiv. LÄS MER

 3. 3. De placerade barnens förväntningar i relation till organisatoriska ramar : En kvalitativ studie utifrån socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Lönngren; Louise Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Social worker; foster care; organizational framework; relation; street-level bureaucrat; social work; Socialsekreterare; placerade barn; organisatoriska ramar; relation; gräsrotsbyråkrat; socialt arbete;

  Sammanfattning : The work of social workers is complex as they need to relate to different demands and expectations. They need to relate to the expectations of children in foster care, while they also have the organizational frameworks in consideration. LÄS MER

 4. 4. Samverkan inom den specialiserade socialtjänsten : - En kvalitativ studie om samverkan mellan socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd och socialsekreterare på enheten för missbruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ann Johansson; Sanna Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :discretion; collaboration; social work; street-level-bureaucracy; social service; handlingsutrymme; samverkan; socialt arbete; gräsrotsbyråkrat; socialtjänsten;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine how social workers collaborate with clients that have both financial aid and substance abuse problems. The study aimed to examine if the social workers experienced that there were limits in their work when collaboration takes place. LÄS MER

 5. 5. Fria eller fälla, vem får flytta in? : En kvalitativ studie om biståndsbedömarens handlingsutrymme och förutsättningar vid utredningar gällande särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Hjalmarsson; Cassandra Klemensson; [2022]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; social worker; assistance-assessed homes for elderly; discretion; guidelines; Gräsrotsbyråkrat; biståndsbedömare; särskilda boendeformer; handlingsutrymme; riktlinjer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka förutsättningar biståndsbedömare har för att bevilja en person ett särskilt boende samt hur handlingsutrymmet ser ut enligt biståndsbedömare i utredningar av särskilt boende. Vi använde en kvalitativ metod för att uppnå studiens syfte och har således genomfört sex enskilda intervjuer med biståndsbedömare i fyra olika kommuner i Mellansverige. LÄS MER