Sökning: "bostadsbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet bostadsbrist.

 1. 1. Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johansson; Robin Krondahl Färm; [2019-02-01]
  Nyckelord :Lönsamhet; Bostadsmarknaden; Hyresmarknaden; NPV; Hållbarhet; intressekonflikt;

  Sammanfattning : I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. LÄS MER

 2. 2. COLIVING - en boendeform för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Stina Karpmyr; Felicia Landkvist; [2019]
  Nyckelord :Coliving; bostäder; bostadsbrist; bostadspreferenser; hållbarhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden in general, and in Stockholm in particular, is characterized by a vast shortage and the average waiting time for acquiring a contract to lease an apartment in sought after areas is a decade or more. Adding to the situation, high prices for buying an apartment in the city has raised the threshold for those standing outside the real estate market wanting to get in. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 1850

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Jörnklev; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; changed use; energy efficiency; regulations; measures; housing shortage; building technology; cultural-historical building; cultural value; housing design; Ombyggnad; ändrad användning; energieffektivisering; regelverk; åtgärder; bostadsbrist; byggteknik; kulturhistorisk byggnad; kulturvärde; bostadsutformning;

  Sammanfattning : Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. LÄS MER

 4. 4. Hus i Stockholm eller Stockholmshus? : En studie av Stockholms bostadspolitiska spjutspetsprojekt ”Stockholmshusen” under skilda stadshusmajoriteters politiska flagg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Isak Hertzén; [2019]
  Nyckelord :Stockholmshusen; bostadspolitik; Stockholm stad; politisk risk; maktskifte; allmännyttiga bostadsbolag;

  Sammanfattning : “Stockholmshusen” is a project to produce rental housing for the municipality of Stockholm's three public housing companies in a faster and more efficient way. Through a simplified construction process and a collaborative way of working, the main purpose is to reduce construction costs and thereby get lower rental costs for tenants. LÄS MER

 5. 5. Allmännytta, bostadsbrist och bostadsbyggande - En fallstudie av Malmös kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hanna Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Municipal housing companies; Neoliberalisation; Finansialisation; Urban entrepreneurialism; New public housing; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to expand the comprehension about municipal housing companies in Sweden called Allmännyttan, translated to “the benefit of everyone”, and its’ reformed conditions through a new legislation. According to the 2011 legislation the municipal housing companies should run their business according to “business-like principles” and promote housing provision. LÄS MER