Sökning: "äldre och alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden äldre och alkohol.

 1. 1. Tillsammans tar vi ett glas vin : Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Susanne Bergqvist; Peter Höglander; [2020]
  Nyckelord :Socialpedagogik; gemenskap; roller; alkohol; transaktioner; äldre och pension;

  Sammanfattning : Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. LÄS MER

 2. 2. Attityder till äldre personer med alkoholmissbruk : En enkätstudie besvarad av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med missbruks- och beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Amalia Sunna-Niia; Cindy Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Alcohol; Attitudes; Elderly; Social Constructionism; Social Work; Alkohol; Attityder; Social konstruktionism; Socialt arbete; Ålderism; Äldre;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om det förekommer negativa attityder till äldre personer med alkoholmissbruk bland socialsekreterare och i så fall i vilken utsträckning, samt om det finns adekvata insatser att tillgå och om detta erbjuds till målgruppen. Studiens syfte besvarades med hjälp av en enkätstudie där intentionen var att studien skulle resultera i en totalundersökning, varpå samtliga små kommuner i mellersta Sverige (med under 15 000 invånare) tillfrågades att delta. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan levnadsvanor och depression hos individer över 60 år i Blekinge : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National study on Aging and Care – Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Julia Rundström; Amanda Borg; [2020]
  Nyckelord :alkohol; depression; fysisk aktivitet; hälsofrämjande omvårdnad; levnadsvanor; matvanor; rökning; SNAC; tobak; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Den äldre befolkningen ökar i Sverige och det är den minskade dödligheten hos den äldre befolkningen som är den största faktorn. Depression är vanligt förekommande hos äldre och kommer med tiden få en högre förekomst. LÄS MER

 4. 4. Biståndshandläggares upplevelser av äldre med riskbruks- och beroendeproblematik inom äldreomsorgen. : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mark Aspelin; Thomas Fremén; [2020]
  Nyckelord :social worker; care manager; alcohol problem; elderly; resources; competence; Biståndshandläggare; missbruk; äldre; brukarinflytande; självbestämmanderätt; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggarnas upplevelser av att handlägga äldre med en riskbruks och beroendeproblematik gällande alkohol. Studiens syfte besvaras genom fokusgruppsintervju med fyra biståndshandläggare från en kommun i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Levnadsvanor och hälsa hos yngre äldre - en jämförande studie över en 12-årsperiod

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Helené Karlsson; Marie Olsson; [2019]
  Nyckelord :hälsa; levnadsvanor; SNAC-B; socioekonomi; yngre-äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många sjukdomar går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor för en möjlighet att leva fler friska år. Att studera äldres hälsa och levnadsvanor kan tydliggöra riskgrupper för distriktssköterskans preventiva arbete med att förhindra uppkomsten av livsstilssjukdomar. LÄS MER